Meny

Placering från slutenvård

Information vid placering från slutenvård

Kund/patient identifieras av samordnare (sjuksköterska) i Hemgångsstödsteamet. Planering sker. Kunden blir beviljad korttidsboende. Handläggare lämnar information till kunden vad det innebär att vistas på ett korttidsboende samt meddelar datum för uppföljning på korttidsboendet. Handläggare går in i Mina planer och skriver i ställningstagande vad kunden/patienten är beviljad samt skriver ” Anvisning till korttidsboende meddelas när patienten är fastställt utskrivningsklar, när kartläggning och ställningstagande är ifyllt och justerat av sluten- och primärvården, samt när plats finns.

Ett ärende öppnas och meddelande i Life Care skickas till boendeprioriterare direkt när kunden är planerad.

Meddelande skall innefatta:

  1. Vilken avdelning kunden är inlagd på.
  2. Vilken period korttid beviljas (vanligtvis två veckor).
  3. Om det är aktuellt med vanlig korttid eller demens korttid samt om det kan leda till vård- och omsorgsboende längre fram.
  4. Kort information om hälsotillståndet samt övrig information som är av vikt, till exempel smitta eller vilka hjälpmedel kund har, för boendeprioriteraren att veta för placerings skull. 

Handläggare ska fortlöpande vara uppdaterad på när kunden är utskrivningsklar och justerad.

Nytt meddelande ska skickas snarast möjligt till boendeprioriteraren med information om att ställningstagandet är ifyllt och justerat av slutenvården och primärvården samt den fastställda utskrivningsdagen.

Anvisning

Boendeprioriterare skickar ett meddelande till berörd handläggare och enhetschef. I det meddelandet finns information om vilken korttidsplats som är aktuell samt vilken period som är bokad. Enhetschef på aktuellt korttidsboende ansvarar i sin tur för att legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast) blir informerade skyndsamt.

Ansvarig handläggare skickar beställning till berörd utförare. I beställningen meddelas tid för uppföljning alternativ återkommer handläggaren via meddelande tid för uppföljning.

När kommunen är redo för att ta emot kunden/patienten går sjuksköterska på korttiden in och skriver i Mina planer under meddelandefunktionen, vilken dag och tid samt enhet kunden/patienten är välkommen. Sjuksköterskan kontaktar aktuell avdelning via telefon och de ska då bekräfta att kartläggning och ställningstagande stämmer, sedan justerar korttidens sjuksköterska ställningstagandet. OBS! ej justera om något är oklart.

Är något oklart (tex ofullständig kartläggning och ställningstagande) och/eller patientsäkerheten inte kan garanteras ska sjuksköterska meddela att vi inte kan ta emot kunden/patienten. Sjuksköterskan ska då skriva i meddelande funktionen i Mina planer att utskrivningsklar måste flyttas fram och att vi återkommer när vi kan ta emot patienten. Sedan ska sjuksköterska meddela boendeprioriterare via telefon.

Boendeprioriterare skickar meddelande till biståndshandläggare och enhetschef på korttiden för att informera att kunden/patienten inte kommer som planerat.

Korttidsprocessen/rutinen börjar sedan om igen.

OBS!
Om kunden planeras till en korttidsplacering på ett vård- och omsorgsboende måste handläggaren lägga till aktuellt vård- och omsorgsboende i mina planer så att de kan läsa och skriva på kunden.

Inflyttning

Kund kommer till korttiden och bedömning av status/behov av insatser görs i samråd med rehab-personal och sjuksköterskor. Kontinuerlig uppföljning via verkställighetsmöten 1 gång/vecka vilket ger en bra bild inför uppföljning av kund med biståndshandläggare.

Uppföljning

Uppföljning sker på aktuellt korttidsboende senast fyra vardagar innan beslutet upphör. Enhetschef på aktuellt korttidsboende ansvarar för att alla berörda professioner får informationen om när uppföljning ska ske. Ett förmöte sker innan det aktuella uppföljningsmötet med ansvarig handläggare, kontaktperson (usk), rehab och annan berörd personal ifrån korttidsboendet. När uppföljning är genomförd ska handläggaren se till så att kunden får ett informationsblad om vad som är beslutat och att det kopieras så att undersköterska på avdelningen får ett exemplar.

Boendeprioriterare ska få information om beslut om korttidsboende ska förlängas eller om kund ska gå hem, senast fyra vardagar innan beslutet löper ut.

  • Vid hemgång sker informationen via meddelande i Life Care.
  • Vid förlängning av korttidsboende sker informationen via meddelande i Life Care samt boendeansökan i portalen.

Meddelandet ska innehålla:

  1. Vidare planering: Hemgång, förlängning av korttidsplacering eller ansökan om vård- och omsorgsboende.
  2. Vid förlängning av korttidsplacering ska ett nytt till och med datum meddelas samt information om varför kunden förlängs.  Ex. kunden är i behov av ytterligare träning. Ett nytt uppföljningsmöte kommer att bokas.

Vid ansökan om vård- och omsorgsboende meddelar biståndshandläggaren boendeprioriterande att förlängning sker. Då lägger biståndshandläggaren vanligtvis ett 3 månaders beslut i väntan på vård- och omsorgsboende.

Oplanerat avslut

Boendeprioriterare får information av enhetscheferna från korttiden att kund åkt till sjukhuset/avlider/hem på egen begäran.

Om den enskilde lämnat korttidsboendet och inte återvändt inom ett dygn tas korttidsplatsen i anspråk av annan person. 

Boendeprioriterare lägger ett meddelande till berörd handläggare där det står står att kund åkt ifrån korttiden och att rummet är taget .

Sedan måste handläggaren bevaka aktuell kund för att se hur planeringen ska se ut framöver. Då startar korttidsprocessen igen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.