Rutin mobilt arbete

Rutin mobilt arbete är ett förtydligande för omsorgsförvaltningens medarbetare av vad som finns beskrivet i den kommunövergripande riktlinjen för arbete utanför ordinarie arbetsplats.

Rutinen antagen 18-02-22 av ledningsgruppen för Omsorgsförvaltningen. Reviderad 21-09-23, den reviderade versionen gäller fr.o.m 2021-12-01.

Övergripande rutin för Kristianstad kommun gällande distansarbete finns på intranätet.
https://intranat.kristianstad.se/anstallning-och-arbetsmiljo/lon-formaner/arbetstid/distansarbete/

Rutin mobilt arbete är ett förtydligande för Omsorgsförvaltningens medarbetare.

Utgångspunkten är att medarbetaren ska utgå från sin ordinarie arbetsplats.
Ett mobilt arbetssätt innebär att man har tillgång till aktuella arbetsverktyg utan att behöva finnas på kontoret/arbetsplatsen. Inom ramen för mobilt arbetssätt finns två delar.

1. Dels möjlighet till arbete direkt i systemet genom bärbara datorer, när medarbetaren befinner
    sig på annan plats/ort, samt att restid kan nyttjas mer effektivt.
2. Dels möjlighet till arbete hemifrån vid behov.

Genom ett mobilt arbetssätt är arbetsgivarens förhoppning att dubbelarbete ska minska, att medarbetaren ska kunna använda sin tid mer effektivt, vilket kan leda till både effektivisering av verksamheten och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån ett mobilt arbetssätt behöver inte handlingar finnas med utskrivna till olika möten, vilket tillsammans med direkt dokumentation i system, ökar rättssäkerheten.

Rutiner

Kommunens och förvaltningens riktlinjer och policys (så som medarbetarpolicyn, policy för digital kommunikation och policyn för flexibel arbetstid, arbetstid) gäller på samma sätt vid mobilt arbete som vid arbete på den ordinarie arbetsplatsen.

Planering och tillgänglighet

För att säkerställa att den löpande verksamheten flyter på, att det finns medarbetare
tillgängliga samt för att inte riskera att medarbetare på arbetsplatsen beläggs med extra
arbetsuppgifter, behöver en nära dialog föras med närmaste ansvariga chef.

• Arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen ska vara förankrad med närmaste chef.
• Medarbetare ska vara nåbar via telefon och/eller mail utöver de tider medarbetaren sitter i
   möten.
• Möjligheten att arbeta mobilt får inte påverka enhetsmöten/APT, verksamhetsträffar,
   handledningstillfällen eller andra i förväg planerade möten, utbildningstillfällen eller liknande.
• Arbete på annan plats än ordinarie arbetsplats till exempel i andra lokaler i kommunen, ska
   meddelas till arbetsplatsen t.ex. genom att informera på tavla, kollegor eller närmaste chef.

Arbete hemifrån

Arbete hemifrån ska ske i dialog med närmaste chef och godkännas i förväg. Vissa arbetsuppgifter kan lämpa sig att göra hemifrån, till exempel inläsning och sammanställning av större dokumentation.

• Vid arbete hemifrån ska medarbetaren vara tillgänglig på telefon och/eller mail.
• Närmaste chef kan omprioritera arbete och/eller kalla in medarbetare till arbetsplatsen om detta
   bedöms nödvändigt.
• Då det är ett frivilligt erbjudande, så har arbetsgivaren fortsatt ansvar för arbetsmiljön på
   arbetsplatsen men ej i den enskildes bostad, se AFS 2001:1.
• Fortsättningsvis bör s.k. sjuknärvaro undvikas för att minska smittspridning, arbetet utförs
   hemifrån i den omfattning som är möjligt, informera närmaste chef och kollegor.

Sekretess och verksamhetssystem

• Genom tillgång till verksamhetssystem och dator, ska inga sekretessbelagda handlingar lämna
   arbetsplatsen i utskrivet format.
• Lämna aldrig datorn olåst eller utan uppsikt.
• Efter att en uppdatering gjorts i verksamhetssystemet måste inloggning först göras på
   arbetsplatsen innan systemet fungerar mobilt.

Arbetstid/flextid

• Samma arbetstider och ev. flexram gäller som vid arbete på arbetsplatsen.
• Flextidsbanken ska inte öka under arbete hemifrån utan att i förväg godkännas av chef.
• Raster och lunch tas ut på samma sätt som vid ordinarie arbete.
• Om medarbetaren använder Kom & Gå ska stämplingar registreras där.
• Medarbetaren ska inte transportera sig mellan hem och arbetsplats på arbetstid utan stämplar då
   ut för rast.
• Vid sjukdom, VAB och liknande ska medarbetaren inte arbeta.

Har du frågor eller det uppstår situationer när du arbetar hemifrån eller på annan plats, ombeds du kontakta din närmaste chef.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.