Meny

Samverkan

All personal bör ha god kännedom om mat och nutrition och dess betydelse.

Kostombud

För att säkerställa kvalitetsarbetet med nutritionsfrågor skall det på varje enhet finnas ett kostombud. 

Enhetschefen på OMS ansvarar för att utse kostombuden. Kostombudet bör ha ett stort intresse för nutritionsfrågor.

Kostombudsträffar på enhetsnivå

Minst 1-2 gånger per år ska kostombud och enhetschef, sjuksköterska inbjudas till möte med representanter från köket. På mötet ska frågor som service, kvalitet och rutiner för kosthanteringen diskuteras. Enhetschef i Måltid bör deltaga. Minnesanteckningar ska skrivas för mötet. Sammankallande är 1:e kocken från det kök där maten tillagas.

Gemensamma kostombudsträffar

Vid ett tillfälle per år bör kostombud bjudas in till ett gemensamt kostombudsmöte med enhetschefer i Måltid, dit övergripande information och utbildningssatsningar förläggs. Enhetschef i Måltid är sammankallande.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.