Meny

Nutritionshandbok

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att hålla sig frisk eller att återhämta sig från sjukdom, skador eller ingrepp. Det behövs för att få effekt av annan behandling eller rehabilitering samt för att förebygga sår, skador, fall och undernäring.

Den viktiga maten

Maten bidrar inte bara med näring och energi utan ska vara något att se fram emot, en höjdpunkt på dagen. Matvanor är komplexa och olika faktorer spelar in i val av mat, exempelvis vanor och kultur, sjukdom, tillgänglighet och utbud till olika sorters livsmedel, pris och marknadsföring.

För att främja goda matvanor och att bevara ett gott näringstillstånd krävs samarbete där olika yrkeskategorier drar åt samma håll med en gemensam målsättning. Denna nutritionshandbok är resultatet av ett sådant samarbete och kan användas som ett hjälpmedel och stöd i det dagliga samspelet med kunden.

Ett grundläggande etiskt perspektiv är att ständigt reflektera över om man erbjuder insatser som gör att kunden upplever oberoende och respekt. I alla beslut bör det råda en balans mellan vår vilja att "göra gott" som vårdare och kundens delaktighet och självbestämmande.

Måltidens betydelse som den fasta punkten i tillvaron ökar ofta när andra aktiviteter avtar. Måltidens värde kan inte överskattas och den har en viktig roll som källa till sociala kontakter och utgör en viktig händelse i det dagliga livet.

Syfte

Belysa och öka kunskap kring frågor gällande nutrition.

Tanken är att personal inom särskilt och ordinärt boende ska få råd och praktiska tips i det vardagliga arbetet kring kunden.

Målgrupp

Handboken ska vara tvärprofessionell, det vill säga vända sig till och kunna användas av alla som arbetar inom omsorgsförvaltningen.

Har du förslag på hur handboken kan förbättras?

Handboken ska vara ett levande dokument och anpassas efter de behov som sjuksköterskor och omvårdnadspersonal möter i sin vardag.

Har du synpunkter och idéer kring hur handboken kan göras ännu bättre, hör gärna av dig till kommunens kostchef.

Handboken utarbetades inom kostprojektet Ätande och näring, som en del i den kompetenshöjande insatsen inom området kost och nutrition.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.