Meny

Tillfällig vistelse i annan kommun

Tillfällig vistelse i annan kommun, kommuninvånare från Kristianstads kommun. Om en kund från Kristianstads kommun ska vistas tillfällig i annan kommun kan man få hjälp och stöd under den vistelsen. Det är Kristianstads kommun som är ansvarig att hantera detta.

Flöde på myndighetsenheten

  1. Kund kontaktar områdesansvarig biståndshandläggare och meddelar att den ska vistas tillfälligt i annan kommun.
  2. Områdesansvarig biståndshandläggare utreder och fattar nytt beslut (alltid ny utredning). Beslut i Life Care fattas på "bifall insatser i annan kommun". Beslutsmeddelande skickas till kund. Beställning skickas ej i Life Care. Lägg beslut på den organisation där kunden bor.
  3. Områdesansvarig biståndshandläggare uppmärksammar kund att ta kontakt med områdesansvarig hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.
  4. Kund informeras att den ska meddela i god tid till områdesansvarig biståndshandläggare, senast två veckor innan planerad återkomst till bosättningskommunen.
  5. Biståndshandläggaren skickar beställning, se blankett underlag vistelse i annan kommun. Ska framgå schablontiden per månad i beställningen samt utredning till vistelsekommunen. Ska även skickas med blankett fakturering annan kommun. I mallen framkommer vem som är kontaktperson för biståndet samt vem som är kontaktperson för fakturering. 
  6. Biståndshandläggare dokumenterar i journal, bland annat att beställning är skickad.
  7. Meddelande skickas till avgiftshandläggare via Life Care samt ska uppgifter skickas till ekonomiadministratör OMS Staben via internpost om kund, tid för beslut och vilken kommun som kommer att fakturera Kristianstads kommun.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.