Uppföljning av kundtid

Varje månad görs en uppföljning av kundtiden och ersättningstaket för respektive extern leverantör. Nedan beskrivs rutinen för hur uppföljningen genomförs.

Syftet med uppföljningen är att:

  • granska de enheter där summan av all registrerad kundtid/leverantör inte ligger i intervall 75-100% av beställd och schablonberäknad volym för SoL- och HSL-insatser.
  • följa upp att närvaro- och insatsregistreringen sker på ett korrekt sätt.
  • genomsnittstiderna för utförandet av olika insatser stämmer överens med ambitionsnivåerna som är fastställda genom schablontiderna.

Uppföljningens genomförande

Uppföljningen genomförs av en arbetsgrupp som kallas Takgruppen. Gruppen består av ekonom, enhetschef på myndighetsenheten/ biståndshandläggare, systemförvaltare och/eller socialt ansvarig samordnare. Denna arbetsgrupp träffas runt den femte arbetsdagen i varje månad. Arbetsgruppen kontaktar verksamhetsansvariga vid behov utifrån resultat från granskningen.

Arbetsgruppen kontaktar ansvarig biståndshandläggare och/eller systemförvaltare när det under uppföljningen framkommit avvikelser t.ex. när insatser inte blivit avslutade. Avvikelse ska skrivas vid felaktigheter.

En annan åtgärd kan vara att arbetsgruppen kallar verksamhetsansvarig till ett samtal kring t.ex. ambitionsnivå, handhavandet av olika system och om det finns särskilda skäl till att antalet timmar väsentligen avviker från de beställda. 

Verksamhetschef ansvarar för uppföljningen av interna utförare.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.