Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt LOV

Valfrihetssystem gäller inom hemtjänsten i Kristianstads kommun. Här finns underlag för företag som vill ansöka om att utföra uppdra inom hemtjänst

Omsorgsförvaltningen införde 2008-11-01 kundvalssystemet Fritt val i hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Företag kan ansöka om att bli godkänd leverantör av service och/eller personlig omvårdnad. Omsorgsförvaltningen tar löpande emot ansökningar och godkännande sker efter prövning. Ansökningar som kommer in behandlas i enlighet med den fastställda arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Alla förutsättningar finns beskrivna i detta förfrågningsunderlag med länkade bilagor.

I menyn till höger finns de bilagor som är aktuella till förfrågningsunderlaget för Fritt val i hemtjänsten. Bilagorna finns även som länkar i förfrågningsunderlaget.

Leverantören ansvarar för att vara väl insatt i de länkande bilagorna till detta förfrågningsunderlag. Omsorgsförvaltningen informerar leverantören vid förändringar av innehållet i bilagorna.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.