Meny

Trygghetslarm

Trygghetslarm för kunder i ordinärt boende

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm prövas efter ansökan av den enskilde. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen.

Målgrupp/biståndsbedömning

Trygghetslarm är i första hand avsedda för personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning av olika slag. För den person som upplever att ett trygghetslarm kan förbättra möjligheten att bo kvar hemma och/eller skapa trygghet ska trygghetslarm beviljas.

Insatsen

Trygghetslarm ska användas om det händer något som gör att en person skyndsamt behöver tillkalla hjälp. Det kan till exempel vara i situationer när en person fallit, hastigt insjuknat eller behöver skyndsam hjälp av någon annan orsak.

Om en allvarlig akut sjukdom eller olycka inträffat ska sjukvården, via telefon 112, kontaktas direkt av kunden eller med hjälp av larmmottagare.

Det kan dock inträffa situationer när den enskilde behöver hjälp med att kontakta sjukvården. Den tillkallade hemtjänstpersonalen skall i sådana situationer hjälpa till med en sådan kontakt.

Ett larmanrop är alltid en prioriterad uppgift och ska åtgärdas skyndsamt.

När en kund trycker på sitt trygghetslarm för att påkalla hjälp, går detta till Räddningstjänstens trygghetscentral. Trygghetscentralen sänder ett sms till aktuell hemtjänstgrupp med larmkod, namn och larmorsak. Verkställigheten ska bekräfta detta sms inom 10 minuter om denna bekräftelse inte sker ringer trygghetscentralen upp.

Personal som åtgärdar ett larm ska alltid försäkra sig om att den som larmat får det stöd som behövs. Alla larm skall fullföljas, det betyder att personal skall ha en talkontakt med kund, antingen via telefon för att försäkra sig om att kund mår väl, alternativt åka hem till kund för att säkerställa detsamma. Vid tveksamheter gällande åtgärder vid olycksfall eller sjukdom ska ansvarig sjuksköterska i området kontaktas. Om kunden bedöms vara i behov av hälso- och sjukvårdsinsats ska även anhöriga kontaktas om den enskilde medger detta.

Trygghetslarm ska aldrig ersätta ordinarie insatser från hemtjänsten.

Om ett trygghetslarm används mer frekvent av en enskild kund ska hemtjänstpersonalen i området kontakta biståndshandläggare.

Beslut

Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen eller ingår i beslut om vård- och omsorgsboende.

Verkställning av beslut

Vid beslut om trygghetslarm inkommer beställning till verkställigheten från biståndshandläggare. Biståndshandläggare skickar även via verksamhetssystem information till Teknisk larmgrupp om att beslut om trygghetslarm tagits. Tekniska larmgrupp upprättar larmkort med inhämtade uppgifter då larm installeras hos kund. För larm 80+ inhämtas inga uppgifter om kund inte själv uttrycker att hen vill att någonting ska stå i personbilden. I dessa fall ansvarar verkställigheten för att föra in uppgifterna i verksamhetssystemet.

Avgift

Avgift tas ut för larm enligt Kristianstad kommuns gällande taxa. 

Avgiftshandläggare informeras av biståndshandläggare via verksamhetssystemet.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

Rutin för att säkerställa att digitala larmkort uppdateras kontinuerligt

Det som löpande kommer till hemtjänstens kännedom och som kan vara av vikt för verkställigheten av trygghetslarm, ansvarar verkställigheten för att framföra till planeraren som uppdaterar larmkortet.

Biståndshandläggare ansvarar vid uppföljning att inhämta uppgifter om kunds hälsa och övrigt som kan vara av vikt. Planeraren ansvarar för att larmkortet uppdateras med rätt information när ny beställning och utredning inkommer från biståndshandläggaren.

Vid uppföljning av tillsvidarebeslut där det framkommer nya uppgifter som kan vara av vikt för verkställigheten av trygghetslarm meddelar biståndshandläggaren verkställigheten via verksamhetssystemet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.