Meny

Kontaktperson

Rutin för kontaktperson enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun

Ansökan

Ansökan om kontaktperson prövas efter ansökan från den enskilde och/eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka.

”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det finns skäl för det”.

Kontaktperson är för kommunen en frivillig insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.

Handläggaren prövar ansökan som hemtjänst i form av kontaktperson i enlighet med 4 kap. 2 § socialtjänstlagen.  

Insatsen

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan beviljas om den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter. Syftet är främst att motivera den enskilde att delta i befintliga verksamheter så som mötesplatser men även andra sociala sammanhang. Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och kan bestå av samtal, social samvaro och promenad till mötesplats. Omfattningen av kontaktpersonens uppdrag beror på den enskildes behov och tidigare beviljade stödinsatser. Omfattningen är enligt SKL i nivå 1, kontakt minst en gång per vecka, upptill max två gånger på vecka.

I samband med utförandet av kontaktperson ingår t.ex. inte omvårdnad eller juridiska företrädande så som t.ex. att stödja med ekonomiska frågor.

Insatsen kan kombineras med andra insatser enligt socialtjänstlagen.

Kriterier

För att erhålla kontaktperson ska sökanden

  • vara i behov av social gemenskap, känna sig isolerad 
  • ha ett varaktigt och återkommande behov
  • ha svårigheter att självständigt komma ut på sådant han/hon är intresserad av
  • inte vara behov av specifik kunskap/bemötande, endast en medmänniska 
  • vara behov av utevistelse så väl promenader som delaktighet i samhället

Målgrupper

Kunder kan beviljas insatsen efter avslutat gymnasium d.v.s. ca 19 år och äldre och som kan vara i behov av social gemenskap, känna sig isolerade eller har svårigheter att självständigt komma ut på sådant som de är intresserade av.  

För att beviljas insatsen ska specifik kompetens att utföra uppdraget inte föreligga. Med specifik kompetens innebär t.ex. kunskaper om sjukdomar som kräver ett visst bemötande t.ex. demenssjukdom, svårare psykiatriska diagnoser, missbruksproblematik eller ingående kunskaper i t.ex. hjälpmedel. Krävs specifik kunskap ska behovet tillgodoses genom hemtjänsten enligt SoL 4 kap. § 1 i form av social kontakt och promenad.  Kunder som är beviljade boendestöd enligt 4 kap. § 1 socialtjänstlagen, kan ej vara aktuella för insatsen kontaktperson med anledning av att det krävs specifik kompetens i utförandet. Målgruppen är Omsorgsnämndens ansvar utifrån delegationen.

Beslut

Beslut fattas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen utifrån omsorgsnämndens rutin.

Avslagsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen överklagas enligt kommunallagens bestämmelser.

Avgift

Insatsen är avgiftsfri för den enskilde. Skulle insatser kompletteras med hjälp enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen debiteras det enligt gällande hemtjänsttaxa.  

Verkställighet av beslut

Ett avtal upprättas, utifrån beslutet från biståndshandläggaren, mellan kunden och kontaktpersonen där det framgår hur ofta man ska träffas och vilka aktiviteter man ska göra tillsammans. Kontaktpersonen förordnas för uppdraget. Kontaktpersoner omfattas av kommunens ansvarsförsäkring. Omkostnadsersättning och arvode till kontaktpersoner erhålls enligt gällande bestämmelser, vilket följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Med omkostnadsersättning menas ersättning för de utlägg som kontaktpersonen har i uppdraget.  Med arvode menas ersättning för de insatser som utförs av kontaktpersonen och utgör skattepliktig inkomst. Ersättningen ska vara relaterad till det uppdrag som finns beskrivet i genomförandeplanen och utbetalas en gång/månad i efterskott. 

Ansvarig för rekrytering av kontaktpersoner är utsedd tjänsteman inom förebyggande processen, som även är ansvarig för verkställigheten av insatsen kontaktperson.

Omsorgsförvaltningen anordnar kontaktpersonsträffar en gång/månad, där man får möjlighet att utbyta erfarenheter kring kontaktpersonsrollen och får aktuell information.

Uppdraget gäller endast lägsta nivå på uppdraget d.v.s. det krävs ingen specifik kompetens för att ta sig an uppdraget. Krävs detta är det hemtjänsten som utför uppdraget i form av social kontakt och promenad. 

Nivå 1, 2 timmar per vecka fördelat på 1-2 tillfällen per vecka. Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och kan bestå av samtal, social samvaro och promenad till mötesplats eller annat socialt sammanhang.

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggare och verkställigheten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.