Meny

Korttidsvistelse

Ansökan om korttidsvistelse prövas enligt 9 § 6 LSS.

Ansökan                                                                                   

Ansökan om korttidsvistelse utanför det egna hemmet prövas efter en muntlig eller skriftlig ansökan från den enskilde, den enskildes legala företrädare (vårdnadshavare, god man eller förvaltare) eller från annan person med fullmakt från den enskilde.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS                                                     

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatsen

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att den enskilde ska ges möjlighet till gemenskap och rekreation utanför det egna hemmet. Insatsen ska tillgodose närståendes behov av avlastning samtidigt som den enskilde får sina behov av sociala kontakter, möjlighet till personlig utveckling, miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet tillgodosett. Någon begränsning av ålder finns inte. Ej heller begränsning av tiden för korttidsvistelse finns, dock får den enskilde inte ha en permanent korttidsvistelse och tiden på korttidsvistelsen ska inte vara den som är övervägande. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan tillgodoses på korttidsboende, i stödfamilj eller i samband med lägervistelse. Det kan vara heldygnsverksamhet eller för viss tid av dagen. Korttidsvistelsen ska kunna tillgodose både planerade och akuta behov.                                                                

 

Beslut               

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet är tidsbegränsat. Beslutet anges i antal dygn per månad. Om det finns behov av tillfälligt utökad korttidsvistelse under gällande beslutsperiod måste en ny ansökan göras. Beslutet följs upp regelbundet.

 

Avgift                                                                                                         

I samband med insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet debiteras en avgift för kost. Avgiften är 19 kronor per måltid för barn och ungdomar mellan 0-19 år och 37 kronor per måltid för vuxna över 19 år.

 

Överklagan                                                                                          

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.