Meny

Kontaktperson

Ansökan om kontaktperson sker enligt 9 § 4 LSS.

Ansökan

Ansökan om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS prövas efter en muntlig eller skriftlig ansökan från den enskilde, den enskildes legala företrädare (god man eller förvaltare) eller ansökan från annan person med fullmakt från den enskilde.

Personkretsen enligt 1 § LSS

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

Vem har rätt till kontaktperson?

Kontaktperson enligt LSS beviljas om den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, få vänner, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter som ger gemenskap eller kamratskap i hemmiljön eller i samhället efter den enskildes önskemål. Uppdraget som kontaktperson kan även innehålla visst praktiskt stöd då man även kan göra vardagliga aktiviteter tillsammans. Den som är kontaktperson ska inte samtidigt vara personal, tjänsteman, god man eller förvaltare för den enskilde. Omfattningen av kontaktpersonens uppdrag beror på den enskildes behov och tidigare beviljade stödinsatser.

Insatsens omfattning

Det finns två insatsnivåer och behovet av stöd avgör insatsens omfattning.

Nivå 1 motsvarar en insats om minst fyra timmar per månad.

Nivå 2 motsvarar en insats om minst åtta timmar per månad.

Beslut

Den enskilde ska genom insatsen tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatsen ska vara varaktig, samordnas med andra insatser och utformas efter den sökandes individuella behov och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Beslut om kontaktperson ska anges i beviljad nivå per månad och ska vara tidsbegränsat.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut.

Uppföljning

Beslut om insatsen ska regelbundet följas upp av handläggare en gång om året, senast den månad som är avtalets t.o.m-datum.

Uppdraget som kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en icke-professionell medmänniska som ställer upp för att underlätta för den sökande att komma i kontakt med andra människor, komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter. Kontaktpersonen ska kunna ge vardagliga råd i okomplicerade situationer. Kontaktpersonen är inte legal företrädare och kan inte företräda den enskilde.

Kontaktpersonen har ingen skyldighet att redovisa hur ofta man träffas eller vilka aktiviteter som utförs.

Förordnande

Ett skriftligt avtal upprättas för den som får uppdraget som kontaktperson där det framgår omfattningen av uppdraget och giltighetstiden för uppdraget. Av avtalet ska framgå hur stor ersättningen är och hur ersättningen betalas ut.

Ersättning och utbetalning

Ersättning till kontaktperson utgår som arvode och omkostnadsersättning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.