Meny

LSS-bostad för barn och ungdomar

Ansökan om bostad med särskild service för barn och ungdomar prövas enligt 9 § 8 LSS.

Ansökan                                                                                    

Ansökan om bostad med särskild service för barn och ungdomar prövas efter en muntlig eller skriftlig ansökan från den enskilde, den enskildes legala företrädare (vårdnadshavare, god man eller förvaltare) eller från annan person med fullmakt från den enskilde.

Rätten till insatser enligt 9 § LSS                                                     

För att få rätt till insatser enligt LSS anger lagen att den enskilde ska bedömas tillhöra personkretsen enligt 1 § LSS.

Personkretsen enligt LSS                                                     

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller  psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem har rätt till bostad med särskild service för barn och ungdomar?                                                                          

För att ett barn eller en ungdom ska beviljas insatsen görs det först en samlad bedömning av hans/hennes totala livssituation utifrån social situation, hälsotillstånd, funktionsförmågor samt hur den enskildes behov av stöd ska tillgodoses. Dessa faktorer vägs samman och det är först då barnets eller ungdomens behov, trots olika stödåtgärder, inte kan tillgodoses i föräldrahemmet som det kan bli aktuellt med bostad med särskild service.

Med barn och ungdomar avses alla åldrar upp till dess att deras skolgång inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdomar upphör. 

Insatsen

Denna insats är till för barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar. Det är bostäder med mångsidiga användningsmöjligheter där olika inslag av förstärkta resurser erbjuds. Det är ofta fråga om att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär en bostad för en grupp med behov av speciellt stöd. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som föranleder valet av denna boendeform. Det är viktigt att de boende får det stöd och den stimulans de behöver för att leva ett värdigt liv. Det bör vara ett litet antal barn eller ungdomar som bor i en och samma lägenhet eller villa. Bostad med särskild service för barn och ungdomar är frivilligt vald och ska i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktigt uppväxtmiljö. Innan beslut fattas kontrollerar handläggaren att det finns tillstånd från Inspektion för vård och omsorg (IVO) om att bedriva aktuell verksamhet.

Beslut                                                                                              

Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar är tidsbegränsat och för skolungdom sträcker det sig över ett läsår. Beslutet följs upp regelbundet.

Överklagan                                                                                           

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut kan detta överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser.  Skriftlig information om denna möjlighet medföljer vid delgivning av beslut. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.