Meny

Elevhemsboende

Rutin vid ansökan om elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS.

  • 1. Ansökan om elevhemsboende för barn, inkommer från vårdnadshavare, till omsorgsförvaltningens LSS-handläggare. Till vårdnadshavaren lämnas information om att barn- och utbildningsförvaltningen fattar beslut gällande skola och hänvisar till ansvarig handläggare  för gymnasium/gymnasiesärskola.

 

2. LSS-handläggare kontrollerar att det finns ett tillstånd från IVO att bedriva elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS. Om tillstånd inte finns fattas ett avslagsbeslut som skickas med mottagningsbevis till vårdnadshavare. Omsorgsförvaltningen är då inte heller delaktig i den fortsatta planeringen av skolgången och meddelar barn- och utbildningsförvaltningen detta.

3. LSS- handläggare begär in läkarintyg för personkretstillhörighet och i samråd med Myndighetschef fattar beslut gällande personkretstillhörighet. Om den sökande inte omfattas av personkretsen fattas ett avslagsbeslut som skickas med mottagningsbevis till vårdnads-havare. Omsorgsförvaltningen är då inte heller delaktig i den fortsatta planeringen av skolgången och meddelar barn- och utbildningsförvaltningen detta.

4. Om den sökande omfattas av personkretsen informerar omsorgsförvaltningens handläggare ansvarig handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen om att ansökan inkommit och att barnet tillhör personkretsen.  

5. Vid ett personligt möte med vårdnadshavare och barn gås följande av vikt för utredningen igenom

  • uppgifter om aktuell hemsituation, skolgång, fritidsintresse och övriga relevanta uppgifter
  • kontakter med verksamheter inom regionen och andra myndigheter
  • behovet av stöd fördelat över dygnets timmar
  • möjlighet att pendla till aktuell gymnasieskola
  • möjlighet att bo på aktuell ort och själv ordna bostad, eller internatboende och beviljad hemtjänst.
  • vid behov begära in en adl-taxonomi.

 

Ovanstående uppgifter utgör underlag för utredning och ställningstagande om rätt till elevhemsboende. Detta återkopplas till Myndighetschef som samråder med Förvaltningschefen.

6. Vid bifall skrivs utredningen fram till rubriken beslut. Innan beslutet fattas ska boendets avtalsförslag granskas tillsammans med ekonomicontroller.  I utredningen liksom i avtalet ska det tydligt framgå hur omfattningen av stödet till eleven ska utformas och fördelas under dygnet. Detta gäller även hur behovet under lov och studiedagar ser ut och tillgodoses. I beslutet ska det framgå att elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS gäller under förutsättning att barn- och utbildningsförvaltningen godkänt skolan på den aktuella orten. I beslutet informeras vårdnadshavare om att en egenavgift kan komma att debiteras.    

7. När avtalsförslaget är granskat och godkänt fattas ett beslut som sträcker sig över en termin i taget med angivande av samma till- och från datum som i avtalet och beslutet överlämnas till vårdnadshavaren. Handläggaren på barn- och utbildningsförvaltningen meddelas att beslut om elevhemsboende har fattats.

8. Bevakning skickas i procapita till ansvarig enhetschef på stöd- och serviceenheten. 

9. Uppföljning av beslut genomförs 1 gång/termin av ansvarig enhetschef på stöd och serviceenheten, ansvarig LSS-handläggare samt ansvarig handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen vid besök på den aktuella gymnasieskolan och boendet.  

10. För barn som är under 18 år och bor i ett elevhemsboende får vårdnadshavare betala avgift baserad på inkomster till kommunen. Ansvarig handläggare skickar en bevakning till samordnare för avgiftshandläggare som ansvarar för att egenavgiften debiteras.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.