Meny

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade anger 10 stycken insatser som de som ingår i personkretsen kan vara berättigade till.

Den 1 januari 1994 trädde en ny rättighetslag i kraft, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för en viss grupp människor med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. 

Kännetecknande för en rättighetslag är följande:

LSS omfattar inte alla personer med funktionshinder. För att få ta del av stöd och service som anges i lagen måste man tillhöra personkretsen som anges i 1 § LSS. Vid ansökan av behov av stöd och service från personen prövas först om han eller hon tillhör personkretsen. Därefter sker en prövning av sökta insatsen och om rätten till stöd och service föreligger.

Personkretsen är uppdelad i tre punkter:

Punkt 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

Punkt 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Punkt 3. Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska  funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.