Meny

Smittspårning

Rutiner vid smittspårning.

Läkare som ordinerar provtagningen har enligt Smittskyddslagen skyldighet att anmäla fall med MRSA, VRE samt ESBL-CARBA och Covid-19. Behandlande läkare är skyldig att se till att patienter blir informerade om resultatet av provtagningar.

Vårdhygien i samarbete med Smittskydd, behandlande läkare och MAS, ger instruktioner om åtgärder och eventuell smittspårning och provtagning vid misstanke om utbrott eller vid nytt oväntat fall.

Ansvarsfördelning i Kristianstads kommun

Smittspårning är en prioriterad arbetsuppgift och ska utföras skyndsamt!

MAS

 • Ser till att aktuella hygienrutiner finns tillgängliga i hälso- och sjukvårdshandboken
 • Samarbetar med Vårdhygien Skåne och verksamheten kring åtgärder, smittspårning och provtagning
 • Samordnar information och möten mellan verksamheten och Vårdhygien Skåne

 

Verksamhetschef

 • Följer upp att arbetsledare och arbetstagare har tillräckliga kunskaper om basala hygienrutiner
 • Följer upp att rutinerna följs
 • Tillhandahåller adekvat skyddsutrustning
 • Ger enhetscheferna förutsättningar att prioritera arbetsuppgifter som tillkommer vid smittspårning

 

Enhetschef för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

 • Planera så att det finns legitimerad personal i tjänst som snarast kan utföra de åtgärder som krävs
 • Informerar och uppdra åt ansvarig legitimerad personal i verksamheten det gäller att utföra de åtgärder som Smittskydd ålägger oss
 • Löpande återkoppla till MAS när den legitimerade personalen utfört sina uppgifter enligt instruktionerna från Smittskydd Skåne

Enhetschef i verksamheten

 • Ta emot informationen från MAS och sjuksköterska
 • Se till att personalen får information
 • Upprätta smittspårningslistor på personalen enligt instruktion från Vårdhygien Skåne
 • Skicka kopior på smittspårningslistorna på personalen till Vårdhygien Skåne
 • Tillse att personal provtas efter instruktioner från Vårdhygien Skåne
 • Återkoppla till MAS och verksamhetschef när uppdraget är utfört

 

Sjuksköterska

 • Informera och samarbeta med enhetschef på boendet/hemtjänsten kring smittspårningsuppdragets olika delar
 • Informera patienterna som ska provtas
 • Sköta provtagningen snarast
 • Upprätta smittspårningslistor på patienter enligt instruktion från Vårdhygien
 • Skicka kopior på smittspårningslistor på patienterna till Vårdhygien Skåne
 • Återkoppla till enhetschefen för legitimerad personal och MAS när uppdraget är utfört

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.