Meny

Basal vårdhygien

Rutiner för den basala vårdhygienen som gäller all personal i vård och omsorg.

Basala hygienrutiner

En av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna enligt  Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10 om basal hygien i vård och omsorg. Föreskrifter är bindande regler.

Varje anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning som innebär fysisk kontakt med patienter eller den som har beviljats insatsen, ska förbinda sig till att följa hygienrutinerna genom att skriva under personalblanketten nedan. Det är närmaste enhetschef som ansvarar för att informera om de basala hygien- och klädrutinerna både skriftligen och muntligen. Informationsmaterial nedan ska användas i samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

De personliga assistenter som arbetar i ordinärt boenden, där arbetet innebär att enbart vårda en person riskerar inte att sprida smittor från en kund till en annan men de riskerar att sprida smittor bl.a. till sin familj. I sitt arbete är personliga assistenterna ålagda att uppfylla krav på god kvalitet, vilket innebär att hygienrutinerna ska följas för att uppnå en god hygienisk standard. Assistenterna ska följa basala hygienrutiner i samband med s.k. patientnära arbete, d.v.s. arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den enskilde i samband med vård eller omsorg.

Arbetskläder

 • Arbetskläderna ska bytas dagligen och kunna tvättas i minst 60 grader C. Huvudduk tvättas som övriga arbetskläder. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som möjligt. 
 • Arbetskläder ska vara kortärmade och får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser får de dock även bäras vid färd mellan dessa.

Skyddskläder

 • Engångsförkläde i plast ska användas när du är i fysisk kontakt med kunden eller dess säng/sängkläder, vid t.ex. övre/nedre toalett, toalettbesök, av och påklädning, byte av inkontinensskydd, dusch, såromläggning, kateterskötsel, stomiskötsel, sugning av luftvägar m.m. Skyddskläder byts mellan varje kund. 

Underarmar och händer

 • Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från nagellack och andra konstgjorda material. 
 • När händerna är synligt smutsiga, efter direktkontakt med utsöndringar (t.ex. blod, urin, avföring, sårsekret, uppkastningar) ska du tvätta dem med flytande tvål och torka riktigt torrt med pappershandduk. Händerna ska därefter desinfekteras.
 • Händerna ska alltid desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel omedelbart före och efter ett vård-och omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.
 • Har man sår eller eksem på händer eller underarmar är det inte lämpligt att arbeta med livsmedel samt i vårdnära arbete.

Handskar 

 • Skyddshandskar ska användas, om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på. 
 • Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment.
 •  Använd aldrig mer än ett par handskar åt gången. Sprita aldrig handskarna!

Hår och piercing

 • Policy inom Omsorgsförvaltningen är att piercing i ansiktets slemhinnor inte ska förekomma. Det är en främmande kropp där bakterier trivs och kan utgöra smitthärdar. Öronsmycken i örsnibbar är tillåtet men får dock inte vara hängande. 
 • Långt hår och skägg ska vara uppsatt. Huvudduk ska fästas upp vid vårdarbete och bytas dagligen.  
 • Starka dofter som parfym kan vara mycket besvärande för vårdtagaren och bör undvikas.

Allmän livsmedelshygien

 • Använd alltid köksförkläde vid arbete med livsmedel. Förklädet ska tvättas dagligen. Använd alltid handtvätt och handsprit före all livsmedelshantering. Ren disktrasa används på bord och diskbänk. Annat torkas med papper. Tänk på att hålla kall mat kall och varm mat varm.

Rengöring av hjälpmedel 

Det är viktigt att följa de hygieniska riktlinjer som finns i samband med hantering av hjälpmedel. På denna poster tydliggörs vilka delar av hjälpmedlen som är extra viktiga att rengöra samt på vilket sätt hjälpmedel ska rengöras, dels om det är ett patientbundet hjälpmedel, dels om det är hjälpmedel som används av flera patienter.

När det gäller hjälpmedel som används av flera patienter så ska desinfektion av flergångsutrustning och gemensamma hjälpmedel ske mellan varje patient med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid).

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.