Meny

Skyddsåtgärder

Rutin för skyddsåtgärder.

Längst ner på sidan finns en film om etik och lagar. Det finns också ett diskussionsmaterial samt länk till kunskapsguiden där det bland annat finns ett bra "frågor och svar-material" och mycket information om förebyggande arbete.

Inledning

I Regeringsformen 2 kap. 6, 8§§ framgår att varje medborgare är grundlagsskyddad mot intrång i den personliga integriteten och frihetsberövande. Ett undantag från detta är nödrätten som kan tillgripas vid enstaka tillfälle (BrB 24kap 4§). Nödrätten innebär att den som handlar i nöd för att avvärja fara för liv och hälsa är fri från ansvar. Handlingen måste vara försvarlig med hänsyn till farans beskaffenhet.

I HSL 5 kap. 1§ står att vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. I SoL 1kap 1§ framgår att verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och enligt LSS 5§ ska denna verksamhet främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

 

Skyddsåtgärder

Syftet med en skyddsåtgärd ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera. Den enskilde ska samtycka till åtgärder. En skyddsåtgärd får inte kompensera för brister i verksamheten, exempelvis brister i kompetens, bemanning eller lokaler. En åtgärd kan beroende på hur den används vara en tillåten eller otillåten åtgärd exempelvis användning av brickbord. Med den enskildes samtycke i syfte att aktivera är användningen tillåten.  

 

Uppdelning av olika skyddsåtgärder

Exempel på skyddsåtgärder socialtjänst (SoL/ LSS): 

  • larm
  • larmmattor
  • dörrlarm
  • rörelsevakter

Detta är åtgärder som syftar till att göra personalen uppmärksam på att det föreligger en risk för kunden. Enhetschef är huvudansvarig för dessa åtgärder.

Exempel på skyddsåtgärder inom hälso- och sjukvård (HSL):

  • sänggrindar
  • bälte
  • brickbord
  • EP-larm

Detta är åtgärder som omfattar medicintekniska hjälpmedel och förskrivningsprocessen ska tillämpas. Den legitimerade personalen ansvarar för förskrivningen av dessa hjälpmedel.

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Dessa åtgärder, som även inkluderar frihetsberövande åtgärder, handlar om att vidta åtgärder mot den enskildes vilja och är inte tillåtna i vård och omsorg. Åtgärder kan exempelvis vara inlåsning, fasthållning genom användning av brickbord, bälte eller sänggrind eller att i smyg blanda medicinen i maten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.