Meny

SIP

Samordnad individuell plan

Syftet med en SIP är att säkerställa att individen får sina samlade behov av insatser tillgodosedda. SIP ska upprättas när det finns behov av att samordna insatser av olika slag för den enskilde när både kommun, primärvård samt eventuellt slutenvård är involverade. Den enskildes delaktighet och inflytande är central i allt arbete med SIP. Det är den enskildes behov och önskemål som utgör utgångspunkten för planeringen.

Rutinen och checklistan för SIP samt patientinformation om SIP hittar du via länkarna nedan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.