Meny

Prioriteringsordning

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Inledning

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster inom rehabilitering och habilitering arbetar utifrån en prioriteringsordning som bygger på nationella "Prioriteringar inom hälso- och sjukvården". Det är nödvändigt med en prioriteringsordning som vägledning eftersom behovet är stort och resurserna inte är oändliga. Prioriteringar utgår ifrån behov och åtgärder. En preliminär prioritering påbörjas vid initierandet av ärendet. Efter den sammanfattande bedömningen av behov av insats omprövas prioriteringen. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är i tjänst måndag- fredag.

Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun har fattat beslut 2016-06-30 att denna prioriteringsordning ska användas. Förändringar gällande definition av kontakt är tagen samt förtydligande av antal dagar under respektive nivå har uppdaterats tillsammans med verksamhetschef HSV 2021-03-01.

Definitioner

Funktionsbevarande åtgärder

All personal ska arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt som en bas i sitt arbete. Detta innebär att all personal alltid ska ta hänsyn till kundens/patientens egna resurser och möjligheter att utföra livets dagliga aktiviteter.

Funktionshöjande åtgärder

Funktionshöjande åtgärder är ett huvudansvar för personal med formell kompetens. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ska erbjuda sådana åtgärder att den enskilde kan leva ett så aktivt liv som möjligt i sin ordinarie boendemiljö.

Kontakt ska vara tagen

Kontakt ska vara tagen innebär en uppdelning i två delar enligt följande beskrivning- kontakt inom x antal dagar och bedömning påbörjad inom x antal dagar. Om ärendet inkommer innan kl 12.00 så räknas den dagen som dag 1. Inkommer ärendet efter 12.00 så räknas först nästkommande dag som dag 1.

Definition bedömning

Fysiskt besök hos patient. 

Prioriteringsordning

 

Kontakt och bedömning 

 

 

Nivå 1

Kontakt och bedömning påbörjad inom 1 arbetsdag

Vård i livets slut

Nivå 2

Kontakt och bedömning påbörjad inom 1 - 2 arbetsdagar

Trygghet och säkerhet

Åtgärder vid skada eller olycka.

Nivå 3

Kontakt inom 2 arbetsdagar, bedömning påbörjad inom 1 - 5 arbetsdagar

Trygghet och säkerhet

Åtgärder vid tillbud.

Insatser som ger förutsättningar för patienten att vistas i hemmet där alternativet annars är sjukhusvistelse/korttidsvistelse.

Nivå 4

Kontakt inom 2 arbetsdagar, bedömning påbörjad inom 5- 10  arbetsdagar

Trygghet och säkerhet

Avseende primära behov.

 

Nivå 5

Kontakt inom 2 arbetsdagar, bedömning påbörjad inom 10 arbetsdagar

Funktionshöjande åtgärder

 

Nivå 6

Kontakt inom 2 arbetsdagar, bedömning påbörjad inom 10 arbetsdagar

Funktionsbevarande åtgärder

 

Nivå 7

Kontakt inom 2 arbetsdagar, bedömning påbörjad inom 10- 15 arbetsdagar

Övriga åtgärder

Åtgärder

Vård i livets slut, Nivå 1

 • Ärende kopplade till vård i livets slut ska hanteras skyndsamt.

Trygghet och säkerhet, Nivå 2

 • Bedömning och åtgärder som skapar trygghet och säkerhet för den enskilde med anledning av olyckor/avvikelser. (Här har det hänt och lett till skada.)

Trygghet och säkerhet, Nivå 3

 • Hemgångar (1 - 3 arbetsdagar).
 • Medverka vid planering av vård/samordnad individuell planering/verkställighetsmöte (1 - 3 arbetsdagar).
 • Bedömning och åtgärder som skapar trygghet och säkerhet för den enskilde med anledning av tillbud. (Här har det hänt, men inte lett till någon skada.) (1 - 5 arbetsdagar).

Trygghet och säkerhet, Nivå 4

 • Åtgärder som säkerställer primära behov inom personlig vård som till exempel att kunna förflytta sig, gå på toaletten, sköta sin hygien, äta, kunna meddela sig/kommunicera självständigt med hjälp av hjälpmedel och/eller annan person.
 • Åtgärder för att förebygga risker för den enskilde i samband med förändringar i aktivitets- och funktionsförmåga. (Här finns en tänkbar risk identifierad, men det har inte hänt något.)

Funktionshöjande åtgärder, Nivå 5

 • Behandling, träning och andra åtgärder för att öka funktions- och aktivitetsförmågan för att främja aktivitet och delaktighet hos den enskilde.

Funktionsbevarande åtgärder, Nivå 6

 • Behandling, träning och andra åtgärder i syfte att bibehålla funktioner, aktiviteter och delaktighet så länge det är möjligt hos personer med långvariga, bestående funktionsnedsättningar och/eller sjukdomstillstånd.

Övriga åtgärder, Nivå 7

 • Remiss från handläggare. Förfrågning om aktivitets- och funktionsbedömning.

Checklista "Exempel på frågor vid prioriteringar"

 • Vad är orsaken till kontakten (begränsningar/tillstånd)?
 • Hur länge har det varit så?
 • Vad var den utlösande faktorn till att du kontaktar oss just nu?
 • När är det svårigheter och hur ofta?
 • Har du tidigare varit i kontakt med någon angående dina svårigheter?
 • Hur gör du idag?
 • Får du hjälp från någon (anhörig, god vän, hemtjänst)?
 • Har du några hjälpmedel?
 • Fråga om allmäntillståndet, livssituation, boende/miljö?

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.