Meny

Medicintekniska produkter/hjälpmedel

Rutin förskrivning av medicintekniska produkter/hjälpmedel

Inledning

Definitioner

Produktansvarsfördelning mellan vårdgivare

Ansvarsfördelning mellan interna verksamheter

Ansvar Förskrivaren

Ansvar Enhetschef

Ansvar Omvårdnadspersonal

Ansvar Verksamhetschef

Ansvar MAR och MAS

Ansvar Vårdgivare

Ansvar Tillverkare

Behovsbedömning

Riskanalys

Förskrivningsprocess

Egenansvar

Rådgivning

Tillfällig vistelse, uthyrning och köp och sälj

Hjälpmedelsförsörjningen

Avvikelser

Patientskadeförsäkring

Inledning

Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2008:1, reglerar användningen av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården. Föreskriften ska tillämpas vid:

• Användning av medicintekniska produkter på/av/till en patient eller vid analys av prov på patient.

• Förskrivning samt utlämnande av medicintekniska produkter till patient.

• Tillförande av medicintekniska produkter till patienter exempelvis operera in en PEG.

• Rapportering av negativa händelser och tillbud.

• Informationssystem som är anslutna till medicintekniska produkter.

• Särskild behörighet att förskriva förbrukningsartiklar inom ramen för läkemedelsförmånerna.

• Egentillverkade medicintekniska produkter.

• Hantering av medicintekniska produkter exempelvis underhåll och transporter.

I denna rutin jämställs begreppet medicinteknisk produkt med begreppet hjälpmedel.

Definitioner

Medicinteknisk produkt

Produkt som enligt tillverkaren ska användas för att:

 • påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom
 • påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning
 • undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process

Specialanpassad medicinteknisk produkt

Detta är en medicinteknisk produkt som tillverkats efter en skriftlig anvisning av en person som utifrån sina yrkeskvalifikationer är behörig att upprätta anvisningen (förskrivare). Förskrivaren ger produkten speciella konstruktionsegenskaper på sitt ansvar och produkten är avsedd att användas endast för en viss patient. Specialanpassning kan avse en kombination av produkter, förändringar på en befintlig produkt eller genom användning av en produkt på ett sätt som tillverkaren inte avsett. Förskrivaren ansvarar för den slutgiltiga produkten.

Egentillverkad medicinteknisk produkt

En produkt som tillverkats för att uteslutande användas i den egna verksamheten. Vårdgivaren tar ansvar som tillverkare. Denna typ av produkter ska inte förekomma i de verksamheter som finns i Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun.

Produktansvarsfördelning mellan vårdgivare

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar. Region Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder

 • Elektriska rullstolar
 • Drivaggregat.
 • Vissa kommunikationshjälpmedel
 • Synhjälpmedel
 • Hörselhjälpmedel
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Vissa medicinska behandlingshjälpmedel

Varje huvudman fastställer själv vilka enskilda produkter som tillhandahålls inom respektive ansvarsområde. 

Ansvarsfördelning mellan interna verksamheter

Verksamheter som daglig verksamhet, vård- och omsorgsboende, gruppbostad etc. ska vara grundutrustade utifrån det behov som patienterna/deltagarna/kunderna har generellt. Vid nybyggnation ska verksamheten installera den typ av utrustning som behövs för tänkta deltagare exempelvis taklyftar.

Om individuellt anpassade hjälpmedel behövs förskrivs dessa till den enskilda patienten och bekostas av hjälpmedelsverksamheten.

Ansvarsfördelning

Förskrivaren(legitimerad arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska)

Ska följa förskrivningsprocessen när en bedömning av ett eventuellt hjälpmedelsbehov görs. Förskrivaren ska:

 • Identifiera patientens behov.
 • Så långt som möjligt utforma och genomföra förskrivningen i samråd med patienten.
 • Ansvara för att hjälpmedlen motsvarar behoven.
 • Prova ut och anpassa hjälpmedlen till patienten.
 • Kontrollera hjälpmedlet enligt tillverkarens instruktioner, innan de används på/av/till patienten.
 • Samordna hjälpmedlen med eventuellt tidigare förskrivna, utlämnade hjälpmedel.
 • Ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs.
 • Informera användaren om hur hjälpmedlen ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter.
 • Instruera och träna användaren.
 • Se till att hjälpmedlen registreras och avregistreras i vårdgivarens system för underhåll.
 • Följa upp och utvärdera förskrivningen, fram till dess att behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan.

Förskrivarens kompetens

Förskrivaren ska ha:

 • Kännedom om hur Hjälpmedelsverksamheten är uppbyggd.
 • Kunskap om ansvaret som förskrivare och hjälpmedelshantering enligt gällande lagstiftning.
 • Kunskap om gällande anvisningar, rekommendationer, rutiner och policys gällande förskrivning av hjälpmedel och vissa förbrukningsartiklar.
 • Kunskap om förskrivningsbart sortiment.
 • Kunskap om olika hjälpmedel och deras egenskaper, riskerna vid användning av hjälpmedlen på patienter.
 • Kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse har inträffat.

Legitimerad personal ska gå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning inom de två första månaderna efter påbörjad anställning. Utbildningsbevis ska lämnas till ansvarig enhetschef innan förskrivning av hjälpmedel får göras.

Nyutbildad personal/ny förskrivare som saknar erfarenhet inom hjälpmedelsområdet ska ha tillgång till handledning från erfaren förskrivare.

Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar

Enligt SOSFS 2008:1 4kap 3§ ska legitimerade sjuksköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter vara behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som används vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. För att kommunala sjuksköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter ska få förskrivningsrätten krävs att de är anställda av kommunen samt är utsedda av vårdgivaren att göra dessa förskrivningar.

I Kristianstad kommuns Omsorgsförvaltning kan legitimerad sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut  få behörighet att förskriva dessa förbrukningsartiklar om han/hon har något av följande:

 • Behörighet som distriktssköterska.
 • Kursbevis från högskola som avser utbildning i inkontinensvård.
 • Intyg från kompletterande utbildning där sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut med särskild utbildning inom inkontinensvård ansvarat för utbildningen.
 • Flerårig praktisk tjänstgöring som sjuksköterska eller sjukgymnast/fysioterapeut inom verksamhetsområdet vilken vårdgivaren bedömer ger motsvarande kompetens.

Legitimerade sjuksköterskor har även förskrivningsrätt på förbrukningsartiklar som behövs vid stomi, för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering. Även här gäller kravet på anställning hos en vårdgivare samt att vara utsedd av vårdgivaren. 

Enhetschef/verksamhetsansvarig

Enhetschef för legitimerad personal

Enhetschefen ska:

 • Ansvara för att den legitimerade personalen ges möjlighet att inhämta de kunskaper som krävs för att arbeta med förskrivning av hjälpmedel. 
 • Ta fram underlag till verksamhetschefen så att en förteckning över den legitimerade personalens förskrivningsrätt kan upprättas.
 • Se till att personalen får möjlighet att gå förskrivarutbildning inom två månader efter påbörjad anställning. 
 • Ge oerfarna/nyutbildade möjlighet till handledning av erfaren förskrivare.
 • Vara rådgivare till legitimerad personal i frågor som rör hjälpmedel.

Enhetschef/verksamhetsansvarig för omvårdnadspersonal

Enhetschefen/verksamhetsansvarig ska:

 • Förvissa sig om att omvårdnadspersonalen följer de anvisningar och instruktioner som legitimerad personal ger.
 • Ansvara för att omvårdnadspersonalen ges tillfälle att inhämta kunskaper kring hjälpmedel.
 • Vara delaktig i ärende som handlar om behov av individuellt förskrivna hjälpmedel till patient främst för omvårdnadspersonalens arbetsmiljö.

Omvårdnadspersonal

Ska ha kännedom om/utföra:

 • Följa utarbetade rutiner.
 • Att ett hjälpmedel som är personligt förskrivet till en patient inte får användas eller lånas ut till annan patient. OBS! Om hjälpmedlet inte genomgått funktions- och säkerhetskontroll av behörig personal, räknas den som överlämnar hjälpmedlet som ansvarig för dess funktion och säkerhet.
 • Hjälpmedlens funktion, hantering av hjälpmedlen samt riskerna vid användning av hjälpmedlen på/av/till en patient.
 • Kontroll av hjälpmedlet innan det används på/av/till en patient enligt de kontroller tillverkaren anger och som förskrivaren informerar om vid utprovningstillfället.
 • Hjälpa till med inträning av hjälpmedlet efter instruktion från förskrivaren.
 • De åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse eller tillbud inträffar.
 • Vid behov av underhåll/reparation meddela ansvarig förskrivare för vidare åtgärder.
 • Påtala bedömningsbehov av patient till förskrivare.
 • Rengöra hjälpmedel innan de ska återlämnas om patient eller närstående inte kan utföra detta.
 • Utföra smittrekonditionering vid behov.
 • Återlämning av hjälpmedel som inte används.
 • Rapportera olyckor eller tillbud till enhetschef/verksamhetsansvarig och förskrivare.

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Har ett övergripande ansvar enligt SOSFS 2008:1 för: 

Säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter

Det är endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem som får förskrivas, utlämnas eller tillföras till patienter. Produkterna ska vara kontrollerade och korrekt installerade innan de används på/av/till patienter.

För att säkerställa att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används görs upphandling i samverkan med Kommunförbundet Skåne. Dessa upphandlingar styr det sortiment som används. De hjälpmedel som beställs från Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) genomgår en funktionskontroll för att säkerställa produktens funktionsduglighet innan den skickas ut till förskrivaren som i sin tur gör utprovningen till patienten. Produkter som iordningsställs i den egna verksamheten kontrolleras av personalen där.

Förebyggande underhåll görs enligt fattade beslut. 

Information från tillverkare och myndigheter

Information från tillverkare och myndigheter om hjälpmedel ska finnas tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal och annan berörd personal.

Bruksanvisning eller annan information gällande hjälpmedlen ska finnas tillgänglig för all berörd personal. Detta innebär att bruksanvisningen/informationen ska förvaras där hjälpmedlen finns.

Information från myndigheter förmedlas via MAS/MAR till verksamhetschefer och enhetschefer vidare ut i verksamheterna. 

Rutinernas tillgänglighet

Rutinerna inom ramen för ledningssystemet ska finnas tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal.

Dessa rutiner finns tillgängliga för all personal genom Handbok för hälso- och sjukvård, kapitel som handlar om hjälpmedel. Handboken finns tillgänglig via internet.

Spårbarhet

Hjälpmedel som har förskrivits, utlämnats eller tillförts patienten ska kunna spåras.

Genom registreringssystemet Sesam 2 via HÖS säkerställs spårbarheten av produkterna. Alla produkter som förskrivs registreras i systemet per patient. Hjälpmedel av mer komplicerad karaktär är märkta med ett ID-nummer.

Förskrivningen dokumenteras även i patientjournalen, typ av hjälpmedel samt ID-nummer ska framgå.

Bedömning av hälso- och sjukvårdspersonals och annan berörd personals utbildning

Verksamhetschefen ska göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personals utbildningar är adekvata för att vara utbildningsansvarig, förskriva och utlämna hjälpmedel till patienter, ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter samt vara anmälningsansvarig.

I Kristianstad kommun är det legitimerad arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska som utifrån vars och ens kompetensområde, får vara utbildningsansvarig, får lov att förskriva och utlämna hjälpmedel till patienter, förskriva vissa förbrukningsartiklar till patienter samt ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter.

Det är medicinskt ansvarig för rehabilitering eller medicinskt ansvarig sjuksköterska som är anmälningsansvarig avseende negativa händelser och tillbud med hjälpmedel.

I samband med en anställning av legitimerad personal gör närmaste chef en sammanställning av den utbildning och kompetens som den berörda personalen har. Därefter fattar verksamhetschefen beslut om personalens förskrivningsrätt och ser till att en förteckning över vilka uppgifter personen ska fullgöra upprättas. Verksamhetschefen ska också utse vem eller vilka som ska få behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar och se till att en förteckning över vad var och en får förskriva utifrån hans/hennes kompetens gällande detta upprättas. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering respektive Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ska vara delaktig i utredningar och eventuella anmälningar till Läkemedelsverket, tillverkaren och Inspektionen för vård och omsorg vid negativa händelser/tillbud där hjälpmedel varit inblandade. Ärenden som anmäls är bland annat funktionsfel, försämring av produktegenskaper, prestanda, felaktigheter samt brister i märkning/bruksanvisning som kan leda till död eller allvarlig försämring i hälsotillstånd för patient, användare eller annan person. Omgående ta ställning till om hjälpmedlet ska fortsätta användas innan utredningen är avslutad. Detta kan vara aktuellt om alternativa hjälpmedel saknas. MAR/MAS ska också följa upp och återföra resultatet av utredningen till berörda personer.

Ska se till att det finns rutiner för användning av individuellt utprovade hjälpmedel och användning av utrustning för vård och behandling.

Följa upp och vid behov revidera rutinerna.

Ska ha en rådgivande och vägledande funktion vid inköp av dyra hjälpmedel och förskrivning utanför sortimentet.

Vårdgivaren

Vårdgivaren, Omsorgsnämnden, ska genom ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner för att verksamheten organiseras på ett sätt som möjliggör en säker användning och hantering av medicintekniska produkter. Rutiner ska också finnas för när en verksamhetschef ska få i uppdrag att ansvara för områden och uppgifter enligt 3kap 6-7§§ samt 4kap 5-6§§ (SOSFS 2008:1). Detta ska dokumenteras.

Tillverkare

Ska:

 • Se till att den information som patienten behöver följer med det nytillverkade hjälpmedlet. Bruksanvisning för hjälpmedel ska finnas på svenska.
 • Har ett stort ansvar under förutsättning att hjälpmedlet används och underhålls på ett föreskrivet sätt. Hjälpmedlen får endast användas tillsammans med originaltillbehör annars övergår ansvaret till användaren.
 • Rapportera olyckor/tillbud med medicintekniska produkter till Inspektionen för vård och omsorg om olyckan har orsakat en patients, användares eller annans död eller om patient, anhörig eller annan fått sin hälsa allvarligt försämrad.
 • Utreda orsaken till det inträffade.

Leverantör

Ska:

 • Ha utbildad, kompetent personal som utför reparationer och underhåll.

Behovsbedömning, Riskanalys och Förskrivningsprocess

Behovsbedömning

I all hälso- och sjukvård är behovsbedömningen central. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla som vänder sig till hälso- och sjukvården ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd om det inte är uppenbart obehövligt. Bedömningen är en förutsättning för att kunna planera och genomföra vårdinsatser.

Behovsbedömningen genomförs av legitimerad personal genom att använda exempelvis strukturerade bedömningar, beslutsstöd och processer inom respektive kompetensområde. Bedömningen görs för att ta reda på patientens aktivitetsförmåga, funktionsförmåga, omvårdnadsbehov, andra behov och önskemål. Informationen sorteras enligt International Classification of Functioning, Disability and health(ICF) i område aktivitet och delaktighet, omgivningsfaktorer samt kroppsfunktion och kroppsstruktur. På detta sätt bedöms patientens behov ur flera olika perspektiv. De åtgärder som erbjuds patienten efter behovsbedömningen ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I samband med att behovsbedömningen leder fram till en åtgärd ska en riskanalys göras för att kartlägga risker och nytta med tänkt åtgärd. Behovsbedömningen dokumenteras i patientjournalen. Då behovsbedömningen leder fram till att en lämplig åtgärd är förskrivning av hjälpmedel ska förskrivningsprocessens steg följas. 

Riskanalys

En riskanalys ska göras för att identifiera och värdera risker. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vårdskada. Riskanalysen syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt. En modell av riskanalys  som kan användas är den som finns i Kommunförbundet Skånes beslutsstöd. En kompletterande modell för riskanalys är den som finns i "Handbok för patientsäkerhetsarbete" som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Riskanalysen ska dokumenteras i patientjournalen.

Förskrivningsprocess

Förskrivning av ett hjälpmedel innebär att hjälpmedlet ska användas av en namngiven patient, på egen hand eller med hjälp av någon annan. Förskrivare är den som väljer ut det specifika hjälpmedlet och genom detta har ett uppföljningsansvar.

De olika faserna i förskrivningsprocessen är:

 • Prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. 
 • Specialanpassa vid behov.
 • Informera.
 • Instruera och träna.
 • Följa upp och utvärdera funktion och nytta.

Prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel

För råd och stöd till förskrivaren ska Hjälpmedelsguiden (Kommunförbundet Skåne) användas. Vissa specifika tillägg/avsteg från Hjälpmedelsguiden Skåne finns för vår verksamhet i Kristianstad kommun, se separat dokument. Vid förskrivning av antidecubitusmadrass, EP-larm, lyft, positioneringslarm, skyddsåtgärd, trehjulig cykel samt vårdsäng finns särskilda rutiner att följa.

När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Vid förskrivning ska först och främst produkter i det befintliga sortimentet användas. Interna förskrivare med tillgång till Web-Sesam beställer direkt därifrån eller från den interna rekonditioneringsverksamheten. Interna förskrivare utan tillgång till Web-Sesam använder Hjälpmedelscentrum Östra Skånes (HÖS) hjälpmedelsordinationsblankett  "Blankett kundorder" (se länk).

Externa förskrivare får förskriva hjälpmedel utifrån förtroendeförskrivning (Samverkansavtalet Dokument 2). De använder HÖS hjälpmedelsordinationsblankett "Blankett kundorder" (se länk) som de faxar eller skickar till hjälpmedelsassistenten i förvaltningen på fax nr 010-150 34 50 eller adress Intern Hjälpmedelsverksamhet, Hjälpmedelsassistent , Estrids väg 1 , Omsorgsförvaltningen, 291 80 Kristianstad. I samråd med ansvarig enhetschef görs ställningstagande till om Kristianstad kommun tar på sig kostnadsansvaret för förskrivet hjälpmedel enligt överenskomna rutiner i dokument 2. 

Hjälpmedel i sortimentet vars kostnad överstiger 20 000 kronor ska godkännas av enhetschef för att stämma av så rutiner följs i samband med förskrivning. 

För överköp av hjälpmedel från annan vårdgivare se rutin vid tillfällig vistelse, uthyrning och köp och sälj. 

Förskrivning utanför sortimentet

Om inget befintligt hjälpmedel är lämpligt till patienten finns möjlighet att göra en förskrivning utanför sortimentet. När detta är aktuellt beskrivs ärendet på en separat blankett, Enskilda ärenden som e-postas eller skickas till respektive enhetschef. Externa förskrivare skickar ordination och motivering till hjälpmedelssamordnare som är ansvarig för hjälpmedelsbudgeten, enligt ovan. Respektive enhetschef/ hjälpmedelssamordnare avgör sedan om ärendet behöver tas upp i ReHab-forum.

ReHabforum är det forum där övergripande rehabiliterings-, habiliterings-, och hjälpmedelsfrågor diskuteras. Här tas enskilda komplicerade ärenden upp och rekommenderar beslut i dessa. ReHabforum träffas cirka en gång per månad. För mer information kring ReHab- forum se avsnitt Rehabilitering i Hälso- och sjukvårdshandbok.

Enskilda ärende ska tas upp/ hanteras i följande fall:

Hjälpmedel i sortiment vars kostnad överstiger 35 000 kr , undantag sittskal och aktiva rullstolar.

Hjälpmedel utanför fastställt sortiment- medicinteknisk produkt som ingår i ramen för det kommunala hjälpmedelsansvaret men som inte finns i Kristianstad kommuns fastställda sortiment, ex Freewheel, Turnaid.

Tre- hjuliga cyklar enligt rutin.

Dubbelförskrivning.

Arbetstekniska hjälpmedel- råd och stöd i svåra ärende.

Undantag från ISO- kod, utifrån speciallösningar.

Förskrivning av specialanpassat hjälpmedel

Innan en specialanpassning påbörjas ska förskrivaren förvissa sig om att det inte finns alternativa hjälpmedel som kan förskrivas istället. En specialanpassning innebär att förskrivaren, på sitt ansvar, ger hjälpmedlet speciella konstruktionsegenskaper. Hjälpmedlet som blir specialanpassat är endast avsett att användas för en viss, namngiven patient.

I vår verksamhet är det legitimerad arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska som inom sina egna kompetensområden får lov att förskriva en specialanpassning av ett hjälpmedel.

Vid behov av specialanpassning tar förskrivaren kontakt med hjälpmedelskonsulenten på HÖS för att beskriva problematiken. Finns ingen annan lösning bokas tid på HÖS för utredning av specialanpassning.  Vid utredningen medverkar patient, eventuellt anhörig/närstående/omvårdnadspersonal, förskrivare, hjälpmedelskonsulent, hjälpmedelstekniker samt eventuellt representant från tillverkare. Efter besöket upprättar förskrivaren en skriftlig anvisning kring det specialanpassade hjälpmedlet. Anvisningen ska innehålla en riskanalys som tar hänsyn till de risker som kan uppkomma i samband med den tekniska lösningen samt de risker som visar sig i den funktionella bedömningen, en helhetsbedömning måste göras. Anvisningen förvaras i patientjournalen. Förskrivaren är ansvarig för att ge patienten kunskap om hjälpmedlet, dess funktion och egenskaper. Patienten ska kunna hantera hjälpmedlet på ett säkert sätt. Förskrivaren är ansvarig för hjälpmedlets färdiga egenskaper och ska godkänna specialanpassningen innan patienten börjar använda hjälpmedlet. Ansvaret för konstruktion och tillverkning för att uppfylla anvisningen ligger hos tillverkaren av specialanpassningen.

Informera

Patienten och eventuellt anhöriga/närstående/omvårdnadspersonal ska få information om hjälpmedlet och hur det ska användas. Förskrivaren ska lämna både muntlig och skriftligt information (bruksanvisning) och förvissa sig om att den information som han/hon ger blir förstådd. Information ska också ges gällande skötsel av hjälpmedlet så att patienten eller eventuellt anhöriga/närstående/omvårdnadspersonal kan ansvara för att hjälpmedlet sköts på rätt sätt. Vårdgivarens ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll ska tydliggöras och information ska lämnas om vart man vänder sig om detta behov uppstår. Förskrivaren ska också informera om hur, när och av vem uppföljning kommer att göras och vem som ska kontaktas om förutsättningarna förändras eller hjälpmedlet inte fungerar på avsett sätt. Information om var man återlämnar hjälpmedlet om behovet upphör ska ges till patient/anhöriga/närstående/omvårdnadspersonal. Vilken information som getts, på vilket sätt samt till vem ska dokumenteras i patientjournalen. En informationsblankett lämnas ut där ovanstående framgår (se bifogad informationsbroschyr nedan).

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera hjälpmedlet och måste se till att patienten ges möjlighet till träning i att använda sitt hjälpmedel. Ska hjälpmedlet användas av anhörig/närstående/omvårdnadspersonal ska de få motsvarande instruktion och träning. Förskrivaren ska försäkra sig om att de givna instruktionerna har blivit förstådda. Ansvaret för träningen kan överlåtas till annan behörig person via delegering. Dokumentation ska göras i patientjournalen hur träning och instruktion genomförts. 

Uppföljning och utvärdering av funktion och nytta generell information

Uppföljning av funktion och nytta med hjälpmedlet är förskrivarens ansvar medan den tekniska uppföljningen är vårdgivarens ansvar. Förskrivaren ska följa upp om målet med förskrivning har uppnåtts och att patienten eller annan berörd hanterar hjälpmedlet på ett säkert sätt. Det är respektive förskrivare som i första hand ansvarar för uppföljningen, i andra hand övergår ansvaret till annan förskrivare i området som har förskrivningsrätt.

Vid förskrivning av hjälpmedel ska det framgå i patientjournalen vem, om annan än patienten, som ska kontaktas vid uppföljning.

Uppföljning, förskrivning av hjälpmedel

När och hur det är lämpligt att göra en uppföljning och en utvärdering avgörs av vilken typ av hjälpmedel som förskrivits, hjälpmedelsanvändarens funktionsnedsättning, hjälpmedelsanvändarens förmåga att förstå information och instruktion kring hjälpmedlets användning, omgivningsfaktorer med mera.

Bedömningen utgår ifrån nedanstående tabell och beroende på vilken nivå A och B hamnar på avgörs om fortsatt uppföljning behövs.

Modell för uppföljning och utvärdering

A B
Analys av hjälpmedlets funktion
och nytta utifrån uppsatta mål.
Analys av risk med hjälpmedlet
utifrån användning och hantering.
1. Funktion och nytta är uppnått
    enligt uppsatta mål.
1. Sannolikt ingen risk för tillbud
    eller skada.
2. Hjälpmedlets framtida funktion
    och nytta är osäker.
2. Viss risk för tillbud eller skada.
3. Ytterligare instruktion eller
     träning krävs för att nyttan ska
     kunna ses.
3. Betydande risk för tillbud eller
    skada.

Figur 1 Exempel på modell för uppföljning och utvärdering hämtad från Socialstyrelsens skrift "Förskrivning av hjälpmedel".

Inget uppföljningsbehov

Ett ärende ska avslutas när förskrivaren har bedömt att både A och B ligger på nivå 1. Förskrivaren ska vara säker på att patienten (eller närstående eller personal) har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren om behovet förnyas eller förändras. Bedömningsresultatet behöver inte rapporteras vidare till en annan vårdgivare.

Vid förskrivning av vissa typer av hjälpmedel inom det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet i Skåne bör/kan förskrivaren avsluta förskrivningen i anslutning till förskrivningstillfället. Förutsättningen för detta är att förskrivaren bedömer att patienten (eller närstående/personal) har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren om behovet förnyas eller förändras.  

Exempel på denna typ av hjälpmedel är: 

 • Strumppådragare
 • Griptänger

Fortsatt uppföljningsbehov kan finnas

Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 2 ska förskrivaren ta ställning till huruvida en fortsatt uppföljning behöver göras. Om en sådan behövs ska förskrivaren planera för hur den ska göras och hur ofta. Förskrivaren ska vid varje uppföljningstillfälle bedöma om fortsatt uppföljning behöver göras. Om ingen uppföljning behövs ska förskrivningen avslutas.

Fortsatt uppföljningsbehov finns

Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 3, eller om patienten inte kan ta ansvar för att ta kontakt vid förnyat eller förändrat behov, ska återkommande uppföljningar planeras in. Förskrivaren ska vid varje uppföljningstillfälle bedöma om fortsatt uppföljning behöver göras. Om ingen uppföljning behövs ska förskrivningen avslutas.

Vissa hjälpmedel ska, oberoende av om patienten har förstått information och instruktion, regelbundet följas upp. Hjälpmedel som regelbundet ska följas upp (vissa av nedanstående hjälpmedel är mer beskrivna i menyn till höger på denna sida):

 • Lyft (var sjätte månad)
 • Lyftsele (var sjätte månad, hygiensele samt sele till stålyft var tredje månad)
 • Antidecubitusmadrass (minst varje månad)
 • 3 hjulig cykel (uppföljningsintervall beroende på riskbedömning)
 • Positioneringslarm (minst var tredje månad)
 • Hjälpmedel som kan fungera som skyddsåtgärd (uppföljningsintervall beroende på riskbedömning)

 Förskrivningsprocessen - rehabiliteringsprocessen

Förskrivningsprocessen kan ses som en delprocess kopplat till den mer övergripande rehabiliteringsprocessen. Detta då förskrivningsprocessens första steg prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt d v s att lämna ut ett hjälpmedel till patienten är en av många olika rehabiliteringsinsatser (d v s rehabiliteringsprocessens fjärde steg; genomföra rehabiliteringsåtgärd) om den legitimerade personalen, i samråd med patienten, kan välja för att uppnå uppsatta mål.

 I såväl rehabiliterings- och förskrivningsprocessen är

uppföljning och utvärdering av uppsatta mål viktiga delar och den legitimerade personalens uppföljning och utvärdering av uppsatta mål är av stor betydelse för den fortsatta processen. Vid uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsförskrivning ingår att bedöma om avsedd funktion och nytta har uppnåtts enligt uppsatta mål och att bedöma om eventuella risker finns med användning och hantering av hjälpmedlet.

Avsluta en förskrivning

För att kunna avsluta en förskrivning krävs att målet med förskrivningen har nåtts, att en riskanalys gjorts och att uppföljningsbehovet analyserats enligt ovan. När ärendet avslutas ska patienten och eventuellt anhörig/närstående/omvårdnadspersonal informeras om vart de ska vända sig om behoven förändras. Åtgärderna i uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska dokumenteras i patientjournalen.

Egenansvar

Patienten har ett egenansvar om han/hon väljer att själv köpa in ett hjälpmedel. Han/hon har själv ansvar för hantering, service, reparationer samt försäkring som gäller detta hjälpmedel.

Rådgivning

Vid förfrågning kan förskrivaren ge generella råd till patienten kring olika hjälpmedel. De generella råden innebär att förskrivaren inte behöver ha kännedom om patientens bakgrund och råden är inte hälso- och sjukvårdsåtgärder och behöver därför inte dokumenteras i patientjournalen.

Om förskrivaren ger ett individuellt råd förutsätter det kännedom om patientens bakgrund och dessa råd är en hälso- och sjukvårdsåtgärd och måste dokumenteras i patientjournalen.

Flytt, tillfällig vistelse, uthyrning och köp och sälj

Hjälpmedel ska återlämnas om du flyttar till annan kommun eller till annat land. Önskas hämtning av hjälpmedel tillkommer en avgift. Kontakta din förskrivare.

Vid flytt inom Kristianstad kommun så ansvarar den enskilde själv för flytt av hjälpmedel. Det gäller alla hjälpmedel utom vårdsäng. Finns fastmonterade hjälpmedel kan rehabenheten vara behjälplig att montera ned aktuella hjälpmedel mot en avgift. Gäller det permanent flytt till ett Vård- och omsorgsboende (Vobo) så ska alla hjälpmedel utom vårdsäng och personlyft flyttas med, även här är det den enskildes ansvar att ombesörja flytt av hjälpmedel till Vobo. För hämtning av vårdsäng och personlyft ta kontakt med Rehabenheten.

Då en person som inte är folkbokförd i Kristianstad kommun kommer på tillfälligt besök kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel. I första hand ska förskrivaren informera om vilka andra möjligheter det finns att få tag i hjälpmedel exempelvis att man kan hyra via hjälpmedelsföretag/annat företag. Väljer kunden att göra det faller detta inom egenansvaret och någon förskrivning av hjälpmedel behöver inte göras.

För mer information se rutin för överköp och tillfällig vistelse. 

Korttidsplats hjälpmedelshantering

För att en korrekt hantering av hjälpmedel ska ske så behöver leg at/ ft få kännedom om att en patient ska få korttidsplats så snart som enhetschef på aktuellt VoB fått besked/ anvisning. Detta för att kunna planera och beställa hjälpmedel så att de finns på plats när patient kommer till korttidsplatsen.

Har patient hjälpmedel sedan innan så ska de hanteras enligt nedan:

Följande hjälpmedel ansvarar patient eller anhörig för att de kommer till korttiden:

Rollator, kryckkäpp/ käpp, ihopfällbar rullstol, duschpall, lyftsele.

Följande hjälpmedel kan bli aktuella att dubbelförskriva utifrån vistelse på korttid:

Mobil hygienstol, överflyttningsplattform, komfortrullstol och gåbord.

När korttidsvistelse avslutas så återlämnas de hjälpmedel som ej är aktuella längre, enligt rutin.

Hjälpmedelsförsörjningen

Kristianstad kommun har bildat en gemensam nämnd med tio andra kommuner; Bromölla, Hässleholm, Hörby, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Den verksamhet man bedriver kallas Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) och Kristianstad är värdkommun för HÖS. I HÖS ledningsgrupp sitter representanter för kommunernas verksamheter. Kristianstads representant är enhetschef inom Rehabverksamheten.

HÖS sköter inköp, rekonditionering, lagerhållning, reparation, förebyggande underhåll och distribution av hjälpmedel. Reparation och förebyggande underhåll utförs av hjälpmedelstekniker. HÖS tillhandahåller även rådgivning via hjälpmedelskonsulenter.

Leveranser

Leveranser och hämtningar utförs av Räddningstjänsten. Det finns fastställda leveransadresser (närförråd) dit Räddningstjänsten levererar och hämtar hjälpmedel. Räddningstjänsten utför även enskilda hämtningar i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt boende med särskild service vid behov.

Leveranser och hämtningar av sängar utförs av HÖS. Använd aktuella blanketter i Web-Sesam.

Avvikelser

Om en avvikelse inträffat där ett hjälpmedel varit inblandat ska händelsen avvikelserapporteras. Detta görs genom verksamhetens avvikelsesystem och gällande avvikelserutin ska följas. Gäller avvikelsen ett fel på produkten som uppmärksammats innan produkt lämnats ut till patient är det en reklamation. Det kan vara ett påpekande om dröjsmål, fel eller brist i t ex vara, tjänst, eller bemötande. Avvikelse skrivs direkt i Websesam alternativt via dokument blanketter HÖS som finns längst ner på sidan. HÖS bevakar om det reklamerade hjälpmedlet ska returneras till leverantör eller om det finns garanti på hjälpmedlet. Skickas hjälpmedlet in till HÖS för åtgärd ska kopia på avvikelsen skrivas ut och fästas på hjälpmedlet

Produktfel

Om skadan beror på ett produktfel ska en avvikelse gällande medicintekniska produkter skrivas och skickas i avvikelsesystemet.  Beslut fattas av MAR/MAS gällande anmälan till tillverkaren och Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg för kännedom. En avvikelse skrivs också i Websesam för kännedom till HÖS. Avvikelse kan skrivas direkt i Websesam alternativt via dokument blanketter HÖS som finns längst ner på huvudsidan- Medicintekniska produkter.

Handhavandefel

Om skadan är orsakad av ett handhavandefel skrivs en avvikelse gällande detta i avvikelsesystemet samt en arbetsorder till tekniker på HÖS.

Patientskadeförsäkring

Om patientens skada orsakats av fel på eller felaktig hantering av hjälpmedel som används inom sjukvård kan patienten ha rätt till ersättning. Skadan måste anmälas inom tre år  från det att patienten fick kännedom om:

 • att skadan är objektivt märkbar
 • att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig
 • vilken försäkringsgivare ersättningskravet ska ställas till och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Blir det aktuellt med ersättning i samband med skada orsakad av hjälpmedelsanvändning kontaktas enhetschef för legitimerad personal.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.