Meny

Läkemedelsförråd

Rutin för läkemedelsförråd.

I kommunen finns läkemedelsförråd med läkemedel som innehåller de vanligaste och viktigaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer.  Uttag ur förråden begränsar behovet av akutbesök under jourtid samt minskar antalet akuta ordinationsändringar i Dosförpackade läkemedel.

Innehållet i läkemedelsförråden och rutiner för utlämning fastställs av Region Skånes Läkemedelsråd. Se Läkemedelsförråd-kommunal hemsjukvård.

Ansvar

Endast de sjuksköterskor som ansvarar för basläkemedelsförråden har befogenhet att rekvirera läkemedel från Apotek till förrådet. Behöriga utses av MAS.

Dessa har ansvar för att det finns tillräcklig mängd läkemedel tillgängliga i basläkemedelsförrådet.

Ansvariga sjuksköterskor för närförråden ansvarar för att de läkemedel som skall finnas i dessa förråd  finns hemma enligt uppgjord lista samt att lokal rutin upprättas i samråd med basläkemedelsförrådsansvarig.

Samtliga  sjuksköterskor har ett ansvar för att då det varit stor åtgång av ett läkemedel rapportera detta till basförråds-/närförrådsansvarig sjuksköterska.

Basläkemedelsförrådsansvariga sjuksköterskor är ansvariga för att upprätta lokala rutiner för beställning, rekvisition, leverans, uttagsregistrering från förrådet, kontroll av narkotiska preparat, temperaturkontroll kylskåp samt städrutiner.

 När skall förrådet användas?

  • Läkemedel från basläkemedelsförråden skall användas till patienter med stadigvarande insatser från hemsjukvården och när sjuksköterskan övertagit läkemedelshanteringen. Uttag kan ske enligt generella direktiv och/eller skriftlig ordination av läkare
  • Läkemedel lämnas ut till patienten i avvaktan på receptexpediering på apotek eller insättning på E Dos.
  • När det gäller läkemedel som skall sättas in på E Dos lämnas dessa ut till nästa ordinarie dospåsar levereras.
  • Antibiotika lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkare bedömt att behandling måste påbörjas samma dygn. Recept skall då inte utfärdas. Registrering av ordinationen skall ske på E Dos-receptet i enlighet med apotekets anvisningar. I fältet för ”Akut” skrivs ”BF” (Bas-Förråd)

Nya läkemedel i basförrådet med anledning av Covid 19

Palliativa läkemedel

Vi står inför en utveckling där vi kommer att vårda äldre med Covid-19 infektion på våra äldreboende. Det blir en utmaning att ge god symtomlindring och bästa möjliga palliativa vård. Socialstyrelsens har nu publicerat råd om palliativ vård vid covid-19 och i stöd av dessa har regionen uppdaterat lista över läkemedel som ska finnas i kommunalt läkemedelsförråd och som behandlingsrekommendation.

För riktlinjen från Socialstyrelsen se under Coronapandemi eller Palliativ vård.

För förteckning över nya läkemedel se länk nedan.

OBS! Bland de nya läkemedlen finns även två sorters antibiotika. Från och med 26/6- 2020 kan sjuksköterska ta emot ordination på antibiotika och administrera det i hemmet enligt rutin (23/6- 2020).  

OBS! 12/4-2022  Rutinen angående två antibiotika som kan administreras iv i hemmet är parkerad från Region Skåne. För tillfälle går det inte att beställa detssa till basförråd. Det går bra att administrera de antibiotika som finns kvar i förrådet enligt befintlig rutin. Mer besked om kommande hantering av antibikotika kommer efter sommaren. 

Injektion antibiotika i hemmet.pdf

Injektion antibiotika i hemmet. Praktisk vägledning.pdf

Anafylaxi

I samband med administrering av injektion antibiotika behöver du som sjuksköterska ha beredskap för anafylaxi. Se under länk nedan för gällande rutiner.

Riktlinjer-och-direktiv/anafylaktiska-reaktioner-i-kommunal-hemsjukvard

Midazolam åter till basförrådet (19/10-2020)

Tidigare beslut från Läkemedelsrådet gällande kritiska bristsituationen för användning av Midazolam 5mg/ml för injektion togs beslut om att tillfälligt plocka bort Midazolam 5mg/ml från kommunala läkemedelsförrådssortimentet (KBF-sortimentet).

Då tillgången inte längre är begränsad hävs restriktioner gällande användning av Midazolam 5mg/ml för injektion och är åter igen tillgänglig för beställning fr.o.m. 201019.

Midazolam 1mg/ml för injektion kommer med anledning av återinförseln av Midazolam 5mg/ml att plockas bort.

Regional riktlinje angående förändring av sortimentet för kommunalt läkemedelsbasförråd med anledning av Covid-19.pdf

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.