Meny

Driftsstopp

Rutin vid driftsstopp.

Vid driftsstopp ska patientens/kundens rätt till en god och säker vård och omsorg säkerställas.

Driftsstopp kan vara både planerade och oplanerade. Samma rutin används, men vid planerade driftsstopp kan även annan information än den nedanstående som den enskilde legitimerade personalen bedömer som nödvändig att ha till hands under driftsstoppet skrivas ut.

Planerade driftsstopp inträffar enligt upprättad plan:

 • Servicefönster för underhåll och systemuppdateringar genomförs i regel första onsdagen varje månad mellan kl. 08.30-11.30.

  Under pågående servicefönster går det inte att arbeta i någon av Lifecare modulerna; Utförare, Handläggare, Meddelande, Planering. OBS! Tänk på att Logga ut i god tid innan kl. 08.30.

Vid planerade driftsstopp är Procapita Läs-version tillgänglig. Den ska även vara tillgänglig vid oplanerade driftsstopp, men detta beror på vad driftsstoppet orsakas av. För mer information om planerade driftstopp se intranätet under rubrik Lifecare.

Oplanerade driftsstopp

Förebyggande hantering inom hälso- och sjukvården

För att säkerställa vården det närmaste dygnet vid oplanerade driftsstopp ska följande information alltid finnas tillgänglig i pappersform:

 • Att Göra listan: sjuksköterskor; skrivs ut av den sjuksköterska som avslutar sitt dagarbetspass sist på respektive ställe. Kväll och natt: listan skrivs ut för nästkommande kväll/natt innan arbetspasset slut. Inför helgen skrivs listor ut på fredagen för både lördag och söndag. Arbetsterapeut och fysioterapeut; skrivs ut innan arbetspasset avslutas. OBS! Förvaras inte som journalhandling utan ska strimlas i samband med att en ny Att Göra lista skrivs ut. Utskrift av ny lista ska finnas med som en stående punkt på Att Göra listorna.
 • Läkemedelsmappen: ska alltid vara komplett
 • Varning/observera/smitta: ska skrivas ut, byts ut när uppgifterna förändras, tas bort när uppgifterna avslutas. Förvaras i pappersjournalen.
 • Patientuppgiftsbilden: ska skrivas ut, byts ut när uppgifterna förändras. Förvaras i pappersjournalen.
 • Upprättade planer/ordinationer: ska skrivas ut, byts ut när uppgifterna förändras, tas bort när uppgifterna avslutas. Förvaras i pappersjournalen.

Det är legitimerad sjuksköterska som ansvarar för att ovanstående uppgifter alltid är aktuella och finns utskrivna i pappersform. Vid driftsstopp ska tjänstgörande legitimerad sjuksköterska delge annan berörd hälso- och sjukvårdspersonal den information som krävs för att kunna ge en god och säker vård. I de fall patienten inte har insatser av sjuksköterska är det legitimerad arbetsterapeut, dietist, logoped eller fysioterapeut/sjukgymnast som ska se till att patientuppgiftsbilden, varning/observera/smitta samt upprättade planer finns utskrivna.

Vid driftstopp måste all dokumentation ske i pappersform på avsedda journalblad. Alla anteckningar som görs med papper och penna ska textas för att vara tydliga så att alla kan läsa dem. När systemet åter är i drift ska dessa anteckningar omgående föras in i den datoriserade patientjournalen. Detta görs i första hand av den personal som gjort anteckningarna. Originalanteckningarna är en journalhandling och ska sparas i pappersjournalen.

När driftsstopp inträffar

1. När det är problem med åtkomst till verksamhetssystemet, kontakta först en kollega för att ta reda på om de har samma problem.

2. Ring Räddningstjänsten på telefonnummer 044 - 200 725 och rapportera problemet.

3. Räddningstjänsten har en dialog med IT i beredskap gällande anledningar till avbrottet. Räddningstjänsten har även dialog med enhetschef i beredskap.

4. Räddningstjänsten informerar legitimerad personal att de kan ta sig till Räddningstjänstens lokal. Legitimerad personal anmäler sig i den röda telefonkuren utanför entrén. Legitimation måste uppvisas för att få tillgång till "Procapita datorn".

Förebyggande hantering inom Socialtjänst SoL/LSS

För att säkerställa omsorgen vid oplanerade driftsstopp ska följande information alltid finnas tillgänglig i pappersform:

 • Uppdrag/beställning (hos verkställighet)
 • Försättsblad (hos Myndighetsenhet och verkställighet)
 • Genomförandeplan (hos verkställighet)
 • Arbetsplanering ( Planering för insatser). Arbetsöversikten ska hanteras som sekretessmaterial men sparas på enheten under en schemaperiod. 

Information i pappersform ska alltid bytas ut när uppgifterna förändras. Förvaras i personakten på myndighetsenheten respektive genomförandeakten i verkställigheten (inlåst).

Det är biståndshandläggare på myndighetsenheten respektive enhetschef i verkställigheten som ansvarar för att ovanstående uppgifter alltid är personaktuella och finns utskrivna i pappersform inom respektive verksamhet. Vid driftsstopp ska enhetschef i verkställigheten delge berörd omvårdnadspersonal den information som krävs för att kunna ge en god och säker omvårdnad.

Myndighetsenheten respektive verkställigheten har ansvar för att meddela varandra om uppgift, så som "uppgifter person" och "personbild", ändras i verksamhetssystemet.

Vid driftstopp ska all dokumentation ske i pappersform på avsedda journalblad (se huvudsida för dokumentation i hälso- och sjukvårdshandboken). Alla anteckningar som görs med papper och penna ska textas för att vara tydliga så att alla kan läsa dem. Det ska också tydligt vem som antecknat. När systemet åter är i drift ska dessa anteckningar snarast föras in i den digitala journalen. Detta görs i första hand av den personal som gjort anteckningarna. Originalanteckningarna är en journalhandling och ska sparas i pappersjournalen. 

Informationsöverföring

Informationsöverföring under tiden för driftsstopp bör ske genom upprättande av loggbok där det framgår en hänvisning (initialer) till vilken journal som övrig personal behöver läsa på i. Loggboken får inte innehålla integritetskänsliga uppgifter. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.