Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Samlad information från Region Skåne 

Vaccination mot covid-19 – för vårdgivare (Region Skåne)

 

För den som ska vaccineras

Information på lättläst svenska (Region Skåne)

Information på lättläst svenska med bildstöd (Region Skåne)

Hälsodeklaration inför vaccinering (Region Skåne)

Boka tid

KRISTIANSTAD
Boka tid för vaccination mot covid-19 - en guide för dig som arbetar patient- eller kundnära inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst

HÄSSLEHOLM
Boka tid för vaccination mot covid-19 - en guide för dig som arbetar patient- eller kundnära inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst

 

För den som har vaccinerats

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker. För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

 

För dig som vaccinerar

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Påfyllnadsdos mot covid-19  

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos mRNA-vaccin som påfyllnad för personer i följande grupper, och i denna prioriteringsordning:

 1. Boende på särskilda boende för äldre
 2. Personer med hemsjukvård av sjuksköterska
 3. Personer i ordinärt boende som är beviljad insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad
 4. Personer över 80 år

Region Skåne följer FoHMs rekommendationer/beslut. Av praktiska och principiella skäl gör Region Skåne inte undantag:

 • För olika grupper, trots att de är sårbara och/eller i praktiken är väldigt lika en annan grupp
 • Enbart utifrån att det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret också gäller i förhållande till personer som bor respektive vistas i bostad med särskild service och daglig verksamhet som är reglerade i LSS

Påfyllnadsdos erbjuds inte utifrån insatser enligt LSS, exempelvis bostad med särskild service och daglig verksamhet. Enbart de individer (med LSS-insats eller ej) som tillhör någon av nedanstående grupper erbjuds påfyllnadsdos:

 • Personer som är boende på särskilda boenden för äldre
 • Personer i ordinärt boende med hemtjänst med omvårdnadsbehov och/eller personer i ordinärt boende med aktiv/pågående hemsjukvård av sjuksköterska
 • Övriga personer som är 80 år eller äldre
 • Personer som är 65 till 79 år

Angående påfyllnadsdos (tredje dos) av covid-19 vaccin till äldre (Region Skåne)

Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2021-2022 (Region Skåne)

 

Vaccination av boende på vård- och omsorgsboenden 

Inventering av boende som önskar vaccination ska påbörjas omgående om den inte redan är gjord.

Påfyllnadsdos (dos 3) kan ges när det gått 6 månader efter andra dosen. Med hänsyn till logistiken vid vaccinationerna på boende och i hemsjukvård kan dosen ges upp till två veckor före 6-månaders-intervallet har uppnåtts.

Vaccinationen med dos 3 ska ske i samband med läkares besök boendet. Vid samma tillfälle kan ovaccinerade medarbetare erbjudas vaccin mot covid-19. Vaccinationen görs av läkaren. Hälsodeklaration ska användas. Efter vaccinationen sker registreringen av vaccinationen på vårdcentralen (i PMO).

 

Vaccination av personer med hemsjukvård av sjuksköterska

Som utgångsläge gäller att personen ska erbjudas vaccination på vårdcentral. De personer som absolut inte kan ta sig till vårdcentral kan erbjudas vaccination i hemmet.

Inventering av de personer som inte kan ta sig till vårdcentral samt om dessa personer önskar säsongsinfluensavaccination och påfyllnadsdos (dos 3) görs av kommunen. Varken säsongsinfluensavaccinationen eller påfyllnadsdosen mot covid-19 är tvingande och personen avgör själv vilka vaccinationer hen vill få. För de personer som absolut inte kan ta sig till vårdcentral behövs lokal samverkan i enlighet med "Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2021–2022" kring utförandet av hembesöken.

Personer under 65 år med hemsjukvård av sjuksköterska ska som utgångsläge erbjudas vaccination på samma sätt som personer över 65 år. Ovanstående gäller alltså oavsett personens ålder.

 

Vaccination av personer med hemtjänst

Vi har hjälpt Regions Skåne med distribution av ett informationsbrev om vaccination med dos 3 till hemtjänstkunder mellan 65 och 79 år. Vaccinationer pågår nu.

Organisation kring påfyllnadsdos mot covid-19 för patienter i ordinärt boende

Arbetet fortsätter kring hur de under 65 år som tillhör prioriteringsgrupper ska erbjudas tid.

Intern samverkan kring påfyllnadsdos till patienter i ordinärt boende inklusive hälsodeklarationer:

Organisation kring påfyllnadsdos mot covid-19 för patienter i ordinärt boende

 

Vaccination av personer med LSS-insatser

15 januari stänger regionen möjlighet till bokning för dos 3 för personer med insatser enligt LSS.

Vägledning kring hantering av information inför vaccination mot covid-19 till personer 18–64 år* som är beviljade insatser enligt LSS (Region Skåne)

Följande skickas ut av kommunen på uppdrag av Region Skåne:

Vaccinera dig mot covid-19 (brev från Region Skåne)

Hälsodeklaration (Region Skåne)

 

Vaccination av personer över 80 år

Alla personer över 80 år får en personlig kallelse, men de kan också boka tid för vaccination med dos 3 via 1177. För denna grupp kommer det erbjudas vaccination mot säsongsinfluensa och påfyllnadsdos (dos 3) samtidigt från och med vecka 43 (dessa personer ska ej vaccineras med högdosvaccin mot säsongsinfluensa). Varken säsongsinfluensavaccinationen eller påfyllnadsdosen mot covid-19 är tvingande och personen avgör själv om personen önskar en (och i så fall vilken vaccination) eller båda.

 

Vaccination av personal

Erbjudande om vaccination mot covid-19 påfyllnadsdos (dos 3) till dig som arbetar patient- eller kundnära inom särskilt boende för äldre och inom hemsjukvård och hemtjänst

 

 

Säsongsinfluensavaccination

Regional start i Skåne 9 november. Alla personer 65–79 år kommer få ett vykort med information. Annan kommunikation kommer också göras. 

För med information gällande säsongsinfluensa se under Influensa - Kristianstads kommun

Region Skånes nyhetsbrev om vaccinationer

Region Skånes nyhetsbrev om vaccinationer samlas här

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.