Skyddsutrustning

Rutiner kring skyddsutrustning som beskriver när och hur de ska användas.

Skillnaden mellan arbetskläder och skyddsutrustning 

Socialstyrelsen förtydligar definitionerna: arbetskläder används alltid i arbete inom vård och omsorg medan skyddsutrustning används i vissa särskilda situationer.

 

När och hur skyddsutrustning ska användas 

Vilken skyddsutrustning som ska användas och när anges i rutinen nedan. Där står även om säker avklädning av skyddsutrustning och desinfektion av flergångsvisir.

Rutiner i kommunal vård och omsorg vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 (Vårdhygien, Region Skåne)

 

Förlängt och justerat lokalt beslut om skyddsutrustning

Justerat lokalt beslut om användning av munskydd och visir

Det nuvarande lokala beslutet om extra förebyggande åtgärder har justerats med anledning av uppdaterade rekommendationer från Vårdhygien och den ökade smittspridningen i samhället.

Det nya beslutet innebär följande:

 • Munskydd och visir ska användas vid allt kund- och patientnära arbete. Här avses arbete där man inte kan arbeta med fysisk distansering utan kommer närmare än 2 meter från kunden/patienten.

 • Med anledning av Region Skånes beslut att inte smittspåra inom ordinärt boende (här omfattas kunder inom hemtjänst och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde) ska allt arbete som sker i kundens bostad anses vara kundnära, detta i enlighet med Vårdhygiens rekommendationer. Det innebär att munskydd och visir ska användas under hela besöket hos kunder i ordinärt boende. Observera att detta enbart omfattar kunder inom hemtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde i ordinärt boende.

 • Munskydd ska användas där fysisk distansering inte är möjlig och man genom planering inte har kunnat minska antalet personer som behöver vistas i ett utrymme samtidigt, till exempel i trånga lokaler, personalutrymmen och bilar.

 • Utöver ovanstående bör munskydd även användas i vårdlokaler. Med vårdlokaler menas gemensamma utrymmen och korridorer på vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Med detta beslut följer att man inte måste byta munskydd mellan varje patient, så länge man följer korrekt användning av munskydd, se under rubriken ”Munskydd”.

Det nya beslutet gäller tillsvidare från 11 januari 2022 och omprövas vid behov. Beslutet kompletterades med punkten om besök i ordinärt boende 14 januari.

De åtgärder som redan finns på plats i form av till exempel distansering och basala hygienrutiner är även fortsatt de viktigaste åtgärderna för att förhindra smitta.

Varje arbetsplats identifierar de moment där munskydd krävs som extra åtgärd utifrån utrymmen och möjlighet till distansering. Dessa ska dokumenteras och delges alla medarbetare som vistas på arbetsplatsen. I första hand ska man söka efter andra åtgärder som medger fysisk distansering.    

 

För dig som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans

När du är hos kunder som inte har kommunal hälso- och sjukvård 

Om du besöker en kund som uppvisar influensaliknande symtom ska du kontakta kommunens sjuksköterska för vägledning kring om du behöver använda skyddsutrustning och i så fall vilken. Detta är viktigt både för att se till att du är rätt skyddad och att din enhet får leveranser av rätt material, men också för att vi ska undvika överanvändning av skyddsutrustning. Att sjuksköterskan vägleder kring skyddsutrustning är dock inte samma sak som att bedöma patientens status.

 

Munskydd och andningsskydd

Vid utförande av olika vårdmoment hos en och samma patient kan ett och samma munskydd användas vid flera moment så länge det inte är kontaminerat, vilket innebär att man inte fingrat på det och att det inte har blivit fuktigt eller gått sönder. Ett munskydd kan användas som längst i 4 timmar, därefter behöver det bytas.

Det är inte tillåtet att ta bort ena bygeln och låta det hänga på ena örat eller kasa munskyddet upp eller ner och sedan sätta tillbaka till rätt placering.

 

Visir 

Hemtjänsten använder engångsvisir och kastar avfallsmaterialet hos respektive kund. 

Övriga verksamheter som har flergångsvisir med siktskiva kan fortsätta att använda dessa, men alla som har behov av nya visir får beställa engångsvisir via e-tjänsten tills det nuvarande lagret av engångsvisir har minskat.

Rengöring och hantering av skyddsutrustning vid brist (Region Skåne) 

 

Akutlager för skyddsmaterial 

Rutin för omsorgsförvaltningens akutlager för skyddsmaterial 

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.