Förebyggande arbetssätt under pandemin

Om basala hygienrutiner, rengöring av hjälpmedel samt information riktad till särskilda personalgrupper. Här finns också länkar till information om inflyttning och besök på vård- och omsorgsboenden samt om tandvård och sjuk- och serviceresor under pandemin.

Arbetsmetoder för att förebygga smitta

Basala hygienrutiner utgör grunden för att förhindra smitta 

Följsamhet till basala hygienrutiner, klädregler och rådande rekommendationer, både hos patienter och i personalutrymmen, är grundläggande för att minska risken för smittspridning.

Basala hygienrutiner för kommunal vård och omsorg  (Vårdhygien, Region Skåne)

Basala hygienrutiner i vård och omsorg.  (Film från Vårdhygien, Region Skåne) 

En ensam åtgärd stoppar inte covid-19 (Film från Vårdhygien, Region Skåne)

Du hittar mer utbildningsmaterial här

Rengöring av hjälpmedel 

Det är viktigt att följa de hygieniska riktlinjer som finns i samband med hantering av hjälpmedel. På denna poster tydliggörs vilka delar av hjälpmedlen som är extra viktiga att rengöra samt på vilket sätt hjälpmedel ska rengöras, dels om det är ett patientbundet hjälpmedel, dels om det är hjälpmedel som används av flera patienter.

När det gäller hjälpmedel som används av flera patienter så ska desinfektion av flergångsutrustning och gemensamma hjälpmedel ske mellan varje patient med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensid).

Poster om rengöring av hjälpmedel

Tandvård 

Utförandet av munhälsobedömningar kommer att påbörjas i Skåne igen från och med mitten av februari.

Munhälsobedömning

Utförandet av munhälsobedömningar har varit pausat under snart ett år på grund av pandemin. När nu smittspridningen minskar i Skåne, och då många har fått vaccin inom äldreomsorgen, kommer Oral Care att börja utföra munhälsobedömningar igen på uppdrag av Region Skåne.

Vid bokning av munhälsobedömningar i särskilt boende kontaktas sjuksköterska för bokning. För personer som är registrerade i eget boende och LSS skickas ett erbjudande om munhälsobedömning hem till den berättigade med post.

Munvårdsutbildning

Fysiska utbildningar kommer framöver att kunna bokas för mindre grupper där efterlevnad av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kan säkerställas.

Om dessa förutsättningar ej finns rekommenderar vi att omvårdnadspersonal tar del av munvårdsutbildning via webben. Utbildningen består av sju kortare filmer. När man tagit del av innehållet i filmerna finns möjlighet att beställa ett kursintyg. Uppgift om deltagande via webben skickas till Region Skåne.

Länk till webbutbildning i munvård:

www.oralcare.se/hemtandvard/webbutbildning/

Sjukresor/Serviceresor 

Om sjuk- och serviceresor under pandemin (Skånetrafiken)

Läs under rubriken "För vårdpersonal om serviceresa".

Användning av fläktar

Man bör undvika att använda fristående fläktar och portabel luftkonditionering i rum där flera personer har samlats. Det är särskilt viktigt att undvika att rikta fläktar mot grupper av människor. Däremot kan man använda fristående fläktar och liknande i rum där enbart en person vistas.

Vaccinering

Samlad information om vaccinering mot covid-19

För dig som arbetar på ett vård- och omsorgsboende

Rutiner för säkra besök på boenden

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin

Rutin för återlämning av hjälpmedel under pågående pandemi på vård- och omsorgsboenden 

På grund av pandemin och dess påverkan gällande besök på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under pågående pandemi

För dig som är enhetschef eller legitimerad personal

Lokal rutin för delegering  

Under en pandemi ökar sjukfrånvaron bland personal, dels på grund av influensa och dels eftersom man ska stanna hemma även vid lindriga symtom plus två symtomfria dagar. Detta påverkar verksamheten negativt och verksamheten behöver förbereda sig för hantering av olika situationer på ett annorlunda sätt. Under en pandemi gäller ett anpassat delegeringsförfarande som tillämpas från nivå 3, det vill säga vid 25 procents frånvaro av personal eller mer.

Delegering under coronapandemi från pandeminivå 3

För dig som är sjuksköterska

Tänk på att det är viktigt att våra patienter bedöms av sjuksköterska enligt VISAM i samband med förändring av hälsotillstånd för bestämmande av vårdnivå. De patienter som inte behöver sjukhusvård ska inte skickas in.

Samordning mellan Region Skåne och kommunen 

Samordnad individuell plan (SIP) ska prioriteras och vårdplaner upprättas inklusive brytpunktssamtal och eventuell insättning av palliativ medicinering. 

Ställningstagande till vårdnivå 

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett särskilt boende. Planeringen, så kallad medicinsk plan, ska innehålla beskrivning av bland annat den vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet. Om det finns beslut om vårdnivå och ställningstagande till hjärt-och lungräddning ska dessa antecknas i den samordnade individuella planen (SIP) i samband med upprättandet av den. Upprättande av SIP är inte aktuellt om det enbart föreligger ett behov av bestämmande av vårdnivå. I sådana fall är det aktuellt med medicinsk planering (se flöde nedan).

Medicinsk planering covid-19.pdf

För dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped 

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped (201104)

I rådande läge ska arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder använda handlingsplanen som ett stöd vid ärendehantering och i samband med patientbesök.

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 201104

Bakgrundsinformation: rutiner från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 

Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

Meddelandeblad: Beredskap inför en allmän spridning av covid-19  (Socialstyrelsen)

Att förebygga smittspridning av covid-19 (Smittskydd, Region Skåne)

Checklista för ökad patientsäkerhet under pågående covid-19-pandemin (Socialstyrelsen) 

Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom tandvård och omsorg  (Folkhälsomyndigheten)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.