Meny

Beslutsstöd

Beslutsstöd för sjuksköterskor

Bakgrund

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det används om patienten försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat. Resultatet av beslutsstödet är en rekommendation. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Syfte

 • Att identifiera de mest sjuka patienterna utifrån gemensamma bedömningskriterier och som sedan med stöd av ett beslutsstöd ska kunna erbjudas rätt vårdnivå med syfte att öka kvaliteten och tryggheten i vården.
 • Att omhändertagandet av äldre i akut skede, i ordinärt eller särskilt boende, förbättras genom effektivare bedömning för snabbt beslut om rätt insats och fortsatt vårdnivå.

Mål

 • Att patienten ska få rätt bedömning och vårdas på rätt vårdnivå.
 • Att minska andelen undvikbar vård och återinläggningar.
 • Att säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar.

Verktyg checklista för beslutsstöd

 • ska användas som ett underlag för bedömning av om patienten är i behov av att skickas till sjukhusets akutmottagning.
 • ska användas som underlag för ifyllande av  blanketten "Information vid akutbesök".
 • kan användas vid kontakt med läkare före besök/hembesök av primärvård eller Falcks hembesöksläkare.
 • ska användas som underlag för sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen.

Dokumentation i patientjournalen

Parametrarna från beslutsstödet dokumenteras under Bedömningsinstrument-Beslutsstöd.
Kontaktorsak samt respektive bedömningssökord ska också dokumenteras. Om akutbesök blir aktuellt fylls parametrarna i på blanketten "Akutinformation vid akutbesök". Därefter kan pappersexemplaret av checklistan för Beslutsstöd malas eller kastas i sekretesstunna.

Muntlig informationsöverföring

Sker genom användande av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).

Utrustning

I alla verksamheter ska det finnas:

 • Pulsoximeter för mätning av puls och saturation
 • Örontermometer
 • Blodtrycksmanschett

Instruktörer i beslutsstödet

För att få arbetssättet med beslutsstödet hållbart över tid är det nödvändigt att kommunen har möjlighet att upprätthålla kompetens inom klinisk bedömning och beslutsstödet enligt VISAM-modellen. Kommunen ansvarar för att det finns sjuksköterskor med kompetens för att vidareutbilda inom sin verksamhet.

Kristianstads kommun kommer att ha certifierade instruktörer som ska vidareutbilda kollegorna. Kommunen ansvarar för att instruktörerna har de ekonomiska resurser som krävs för utbildningsmaterial, tid för planering och genomförande av utbildningen.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.