Meny

Riskanalys och ansvar för utredning

Rutinen beskriver vem och hur som ska genomföra en riskanalys i samband med avvikande händelse samt vem som ansvarar för utredning av dessa.

Riskanalys

Riskanalysen ska utgå ifrån sannolikhet för upprepande och allvarlighetsgrad av den inträffade händelsen. Riskanalysen ger svar på om händelsen kan hanteras inom den egna verksamheten eller om händelsen är av allvarligare karaktär eller till och med sådan att en lex Maria anmälan kan bli aktuell. Vid tveksamheter ska MAS och/eller MAR kontaktas. För stöd i riskanalysen se bilaga Riskanalys vid bedömning av en avvikelses allvarlighetsgrad. Riskanalysen genomförs av legitimerad personal tillsammans med berörd chef.

Observera! Att utföra riskanalys är inte detsamma som att ansvara för utredning. Ansvar för utredning av avvikelser åligger chefen eftersom denne har verksamhetsansvar.

Händelser där risken bedöms till 8 poäng eller mer eller är av betydande- (3) eller katastrofal- (4) allvarlighetsgrad ska lämnas vidare till MAS eller MAR som bedömer om en händelseanalys ska genomföras. Händelser som bedöms till mellan 1-6 poäng utreds i den egna verksamheten. Riskanalysen ska dokumenteras i avvikelsen. Om utredningen ska fortsätta i den egna verksamheten fortsätter enhetschefen/verksamhetsansvarig utredningen tillsammans med berörda professioner exempelvis vid läkemedelsavvikelse ska sjuksköterska delta, vid rehabiliterings- eller habiliteringsåtgärder ska arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut eller logoped delta och så vidare. Under utredningsarbetet kan det också finnas behov av kontakt med bland annat enhetschef för legitimerad personal, verksamhetschef, MAS och/eller MAR.

Ansvar för utredning

Oavsett poängsumma ska enhetschef påbörja utredningen av händelsen tillsammans med berörda professioner. Om liknande avvikelser upprepas ska enhetschef tillsammans med berörda parter göra en fördjupad analys som ska resultera i en handlingsplan.

Enhetschefen/verksamhetsansvarig är ansvarig för utredningen. Om legitimerad personal är involverad i händelsen eller om händelsen berör medicintekniska produkter(hjälpmedel) ska enhetschefen/ verksamhetsansvarig skicka rapporten vidare till den legitimerade personalens enhetschef som är ansvarig för dessa utredningar med undantag av verksamheter enligt LOU (VOBO som drivs i privat regi). Hos verksamheter enligt LOU är det verksamhetsansvarig/chef som ansvarar för dessa utredningar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.