Meny

Lex Maria

Rutinen beskriver vad som styr anmälan enligt lex Maria samt hur anmälan ska göras.

Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Vårdgivaren ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (anmälan enligt lex Maria). I vissa fall ska anmälan göras även till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. Samtidigt med anmälan eller snarast därefter ska anmälan kompletteras med utredning av händelsen.

Samma anmälningsskyldighet gäller om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten.

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Dessa anmälningar skapar förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling om patientsäkerhet på nationell nivå. I Omsorgsförvaltningen är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som är utsedda att fullgöra anmälningsskyldigheten och som bestämmer om händelsen kan hanteras enbart enligt den lokala hanteringen för avvikelser eller om den ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Bestämmelser om hur en anmälan ska göras i IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:41).

Allvarliga händelser och anmälan enligt lex Maria

Händelser som enligt riskanalysen bedöms som allvarliga (8 poäng eller mer eller av betydande (3) eller Katastrofal (4) allvarlighetsgrad ska efter beslut av MAS/MAR och/eller verksamhetschef utredas genom en händelseanalys.

Händelseanalys

MAS/MAR kontaktar verksamhetschef HSV för det aktuella området. I samråd fattas beslut om en händelseanalys. MAS/MAR tar ställning till om händelsen ska anmälas enligt en lex Maria . MAS/MAR skriver ett uppdrag som lämnas till berörd verksamhetschef. Verksamhetschefen utser den analysledare som ska ansvara för händelseanalysen. För genomförande av Händelseanalys se mer under Utredning och händelseanalys.

Lex Maria anmälan

Händelseanalysutredningen används också av MAS/MAR som underlag vid anmälan enligt lex Maria. När beslut om anmälan enligt lex Maria fattats informeras förvaltningschef och nämndens presidie av MAS/MAR.

Vid en lex Maria anmälan måste följande göras:

 • Information till involverad personal/patient/närstående.
 • Patienten ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen.
 • Kopia av anmälan registreras i diariet och lämnas till Omsorgsnämnden som sekretesshandling.
 • Kopia lämnas till aktuell verksamhetschef.
 • Journalanteckning görs av legitimerad personal att anmälan gjorts och om patienten är underrättad eller orsak till att underrättelse inte varit möjlig.

Patienten ska underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada för henne/honom har lett till en lex Maria-anmälan. Han/hon ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen. Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående. I dessa fall ska den närstående ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen.

En lex Maria anmälan ska göras av MAS/MAR snarast efter inträffad händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan diarieförs och ska innehålla:

 1.  uppgifter om händelse som har medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, 
 2. vårdgivarens diarienummer,
 3. datum för anmälan,
 4. vårdgivarens namn och utdelningsadress,
 5. vårdgivarens organisationsnummer,
 6. uppgifter om den eller de verksamheter som anmälan gäller,
 7. uppgifter om den eller de vårdenheter som anmälan gäller,
 8. datum då händelsen inträffade eller för inträffat händelseförlopp,
 9. patientens eller patienternas personnummer,
 10. en kortfattad beskrivning av händelsen eller händelseförloppet,
 11. en kortfattad beskrivning av konsekvenserna eller möjliga konsekvenser för patienten eller patienterna,
 12. en utredning i enlighet med HSLF-FS 2017:40
 13. anmälarens namn (MAS/MAR) och kontaktuppgifter såsom telefonnummer, utdelningsadress samt e-postadress.

Informationsspridning

I samband med avslutad utredning lex Maria publiceras en nyhet på Kristianstads kommun interna och externa webbsida med fokus på förbättringsarbetet och vad som hänt på ett övergripande sätt/vad utredningen visat.

 • Ansvarig utredare skickar en sammanfattning av utredningen till Omsorgsförvaltningens kommunikatör (i god tid så att planering och upplägg av nyheten kan ske)
 • Utredningen lämnas samtidigt till Omsorgsförvaltningen registrator
 • När kommunikatör publicerar nyheten ansvarar hen för att meddela registrator som diarieför handlingarna och skickar till IVO anmälan enligt lex Maria. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.