Meny

Fall

Information om hantering av fallavvikelse.

Hantering av fallavvikelser

  • Fallrapport skrivs i avvikelsesystemet samma dag som fallet inträffat. I avvikelsesystemet fyller man i om kund har hemsjukvård eller ej. När kund inte har hemsjukvård ska händelsen rapporteras och hanteras enligt SoL/ LSS. Alla kunder på Vård- och omsorgsboende har hemsjukvård.
  • Fallet registreras även i Senior alert (gäller de kunder som registreras i Senior alert).
  • Fallrapporten skickas via systemet till enhetschef/verksamhetsansvarig LOV och eventuellt till leg sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
  • En anteckning görs i SoL-journalen/LSS-journalen/patientjournalen att en fallolycka har inträffat, vilka åtgärder som har vidtagits samt att en fallrapport är upprättad och att fallet är registrerat i Senior alert.
  • Riskbedömning av fallavvikelsen (HSL) görs av den legitimerade personal som är mest lämpad utifrån händelsens art/ orsak. Automatiskt dirigeras händelsen till arbetsterapeut och fysioterapeut men om fallavvikelsen mer handlar om sjuksköterskans kunskapsområde så kan sjuksköterska läggas till som medutredare för att riskbedöma och medverka i utredning av fallet.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV kontaktar de personer som ska delta i utredningen om de inte redan är förvalda i systemet som utredare.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV ser till att åtgärder blir vidtagna och följer upp dessa.
  • Enhetschef/verksamhetsansvarig LOV redovisar antalet fallolyckor, vidtagna åtgärder och resultat till övriga teamet på verkställighetsmöten.

Vid utredning av fallavvikelser så fyller man i de rutor i utredningsdelen som är aktuella, alla rutor behöver inte fyllas i. Om det gäller fallavvikelse HSL ska följande frågor besvaras i utredningsdelen:

Är patient riskbedömd för fall?

Finns en ökad risk? Vilka åtgärder är vidtagna p g a ökad risk?

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.