Meny

Avslut och uppföljning

Avslut och uppföljning.

Den som blivit tilldelad ansvar för åtgärder behöver säkerställa att åtgärderna har följts upp. När alla åtgärder har följts upp avslutas avvikelsen av ansvarig enhetschef/verksamhetsansvarig.

Vid anmälan enligt lex Maria avslutas avvikelsen av MAS/MAR med anteckning om anmälan enligt lex Maria. Verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvård har det övergripande ansvaret för att beslutade åtgärder har genomförts.

Uppföljning av planerade eller vidtagna åtgärder ska göras utifrån det tidsintervall som beslutats om i samband med utredningen.

Enhetschef ansvarar för att:

  • följa upp resultaten av åtgärder och förbättringsförslag på individ- och enhetsnivå,
  • detta gäller oavsett hur allvarlig händelsen bedömts och vem som utfört utredningen,
  • dokumentera uppföljningen i avvikelsehanteringssystemet,
  • återkoppla och diskutera uppföljningen av åtgärder med berörd personalgrupp.

Verksamhetschef ansvarar för att:

  • uppföljning sker av beslutade åtgärder i de utredningar som har bedömts som 8 poäng eller mer eller av betydande- (3) eller katastrofal- (4) allvarlighetsgrad i riskbedömningen.

MAS och MAR ansvarar för att:

  • en gång per år i, samband med Patientsäkerhetsberättelsen, följa upp att ovanstående uppföljning har skett (händelseanalys enligt Hälso- och sjukvård),
  • återkoppling av resultatet sker till respektive verksamhetschef och ledningsgrupp.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.