Meny

Uppdaterad version av rutiner för avvikelsehantering

Rutiner för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård.

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete regleras i Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSL-FS 2017:40) om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete. I enighet med det systematiska patientsäkerhetsarbete ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar.

Syfte

Syftet med hantering av avvikelser är att:

  • så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det inträffade,
  • ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar igen samt
  • begränsa effekterna av händelserna om de inte helt går att förhindra.

Mål

Målet med det systematiska kvalitetsarbetet i stöd av avvikelser är att bidra till en hög patientsäkerhet d.v.s. skydd mot vårdskada (enligt PSL).

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet

Enligt PSL är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Definitioner

Avvikelse

Enligt socialstyrelsens termbank är avvikelse en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Här används begrepp avvikelse som samlingsbegrepp för:

  • risk (möjlighet att en negativ händelse ska inträffa),
  • tillbud (händelse som hade kunnat medföra något oönskat) och
  • negativ händelse (en händelse som har medfört något oönskat).

Vårdskada

Med vårdskada avses enligt PSL lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada

Med allvarlig vårdskada enligt PSL avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Avvikelsehantering

Med avvikelsehantering menas att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten.

Tänk på

Tänk på att vid frånvaron som är längre än två helgfria dagar behöver du utse en ersättare för hantering av avvikelser i DF Respons.    

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.