Kostavgifter inom LSS-verksamheten

Enligt beslut av kommunfullmäktige, senast 2013-10-08, debiteras avgifter för den kost som serveras i samband med LSS-insatserna kontaktfamilj, korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Avgifterna är knutna till konsumentprisindex (KPI).

Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS § 9 punkt 4 och 6 (kontaktfamilj och korttidsvistelse) uppgår 2021 till 40 kr/måltid eller 120 kr/dag för vuxna som uppbär hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller har annan inkomst av motsvarande storlek.

För övriga personer under 19 år som erhåller ovanstående insatser är avgiften 20 kr/måltid eller  60 kr/dag.

Avgiften för kost när insats meddelas jämlikt LSS § 9 punkt 7 (korttidstillsyn), är 399 kr/månad.

Avgiften för lunch när insats meddelas jämlikt LSS § 9 punkt 10 (daglig verksamhet) uppgår till 56 kr/måltid. (Motsvarar avgiften för lunch vid matdistribution.)

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.