Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och nio hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är minst en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av förtroendevalda politiker. Varje bolag har en styrelse med förtroendevalda.

Våra medarbetare i förvaltningarna

Vi är cirka 7 300 medarbetare i Kristianstads kommun, varav cirka 500 med längre tidsbegränsad anställning. Dessutom har vi ett antal timavlönade inne i våra verksamheter.

76,2 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. De största yrkesgrupperna inom Kristianstads kommun är undersköterskor/vårdbiträden, grundskollärare och förskollärare. Tillsammans motsvarar dessa yrkesgrupper en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.

Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var 10,4 procent. Av dessa utgör 22 procent pensionsavgångar.

Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 47,2 år. Kvinnorna är något äldre (47,3 år) än männen (46,9 år)

Många av Kristianstads kommuns medarbetare håller sig friska även om sjukdom någon gång drabbar de flesta. Frisktalet som visade andel tillsvidareanställda som varit sjuka högst 5 dagar under året hamnade på 44 procent. 

Sjukfrånvaron ökade under 2022 efter att ha minskat under 2021. Sjukfrånvaron hamnade på 7,9 procent under 2022 från 7,5 procent under 2021.

Vill du veta mer om medarbetarna i kommunen finns fördjupad information under avsnittet Väsentliga personalförhållanden i årsredovisningen.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från de flesta förtroendevalda som har det politiska uppdraget på sin fritid vid sidan om ett annat arbete. Kristianstads kommun har två heltidsarvoderade kommunalråd och ett oppositionsråd i kommunstyrelsen. Även ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och i omsorgsnämnden har politiska uppdrag på heltid. 

Organisationsplan

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.