Fossilbränslefria kommuner 2.0

Kristianstads kommun deltar tillsammans med sex andra skånska spjutspetskommuner i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0. Syftet med projektet är att kommunerna avsevärt ska minska sin klimatpåverkan genom att fasa ut användningen av fossil energi.

EU-loggan för Europeiska regionala utvecklingsfondenProjektet bygger vidare på framgångarna från ett tidigare projekt som genomfördes 2016-2019. Under föregående projekt minskade deltagande kommuner klimatutsläppen från el, värme och transporter med i genomsnitt 32 procent.

I Fossilbränslefria kommuner 2.0 är det övergripande målet att deltagande kommuner ska minska sin klimatpåverkan med ytterligare 25 procent. Detta ska genom att i första hand minska användningen av fossil energi i den egna verksamheten men också indirekt genom att minska klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Fem arbetspaket

Projektet är uppbyggt av fem arbetspaket som tillsammans ska leda fram till målet:

  • Kommunutmaningen: Årlig inventering och rapportering av användandet av fossil energi.
  • Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: Fasa ut fossila fordon och arbetsmaskiner i verksamheten.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Främja hållbart resande och stimulera till resfria digitala möten.
  • Klimatsmart offentlig konsumtion: Öka kännedomen om den offentliga konsumtionens klimatpåverkan och vidta åtgärder som minskar denna klimatpåverkan.
  • Ledarskap och inspiration: Bidra till större klimatkunskap hos medarbetare och politiker, samt tillskansa sig fler verktyg för att ställa om till en klimatsmart organisation i samverkan med andra samhällsaktörer.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.