EU-samarbete

Sveriges medlemskap i EU påverkar i stor utsträckning kommunens arbete, både genom beslut som berör den kommunala verksamheten och genom möjligheter till att söka finansiering till projekt.

Deltagandet i EU-finansierade projekt sker på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, medfinansiär eller samverkanspartner. Kommunen deltar även i förstudier. Projekt som finansieras av EU ska bidra till att uppfylla EU:s målsättningar. 

EU-finansiering

Genom EU-finansiering kan kommunen höja ambitionsnivån på lokala utvecklingsprojekt och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Under de senaste åren har EU-bidrag till kommunen resulterat i ett flertal projekt som bland annat gått ut på att stärka lokala företags attraktionskraft, förbättra och öka personalkompetens, öka sysselsättningen bland unga som står långt från arbetsmarknaden och olika typer av integrationsfrämjande insatser.

Kommunens nätverksgrupp

Kristianstads kommun har en nätverksgrupp som består av representanter från kommunens förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. 

Nätverket fungerar som erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna och nätverket lyfter information om utlysningar, program och fonder och aktuella konferenser och seminarier. Uppdraget som kontaktperson innebär ett ansvar för att förmedla information om EU-frågor i sin respektive verksamhet samt omvärldsbevaka och ta tillvara på de möjligheter som internationellt arbete kan ge förvaltningarna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.