Sanering av PCB

PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter.

Så anmäler du sanering

Anmäl att du tänker genomföra en sanering av PCB till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor innan du börjar. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas.

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för polyklorerade bifenyler. PCB är ett giftigt ämne som  påverkar fortplantningsförmågan, immunförsvaret och nervsystemet hos både djur och människor.

Många PCB:er har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom PCB frigörs från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska tydligt märkas upp.

Undersökningen ska vara klar

Äger du en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956-1973? Då ska du ha undersökt om det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i dem och redovisat det till oss. Har du inte undersökt det måste du kontakta oss omgående.

Tidplan för sanering

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska vara sanerade  senast:

 •  År 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter 
 • År 2016, om:
  - massan finns i en industribyggnad som har byggts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  -byggnaden eller anläggningen har byggts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973,
  - massan har använts inomhus, eller
  - massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.
 • I samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska tas bort i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringsrapport

När saneringen är klar ska du skicka en rapport till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som innehåller en PCB-produkt, exempelvis fogmassor och isolerrutor, är klassat som farligt avfall.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.