Transportplan

Att ha kunskap om de egna transporternas miljöpåverkan och möjligheten att effektivisera transporterna är en del av en verksamhets egenkontroll. Ett sätt att arbeta är att göra en transportplan och arbeta med den löpande.

För många kanske detta medför ett merarbete, men vi tror att det även kan bidra till effektiviseringar i er verksamhet. Ni som redan har god uppföljning får nu nytta av ert förebyggande arbete. Ni andra får ett bra tillfälle att skapa mer kunskap och kontroll kring en fråga som kommer att hamna allt mer i fokus i samhället.För att lätt hitta alla uppgifter som behövs i egenkontrollen är det bra att ha pärmar och/eller datafiler där alla uppgifter och rutiner lätt kan sorteras. Det underlättar även din redovisning av egenkontrollen.

Transportflöden och arbetssätt skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Även utgångsläget skiljer då företag kommit olika långt i sitt miljöarbete.

Om ni saknar komplett information så börja med att sammanställ det ni har. I de fall ni inte har fakta så börja med en kvalificerad gissning och motivera den. I en transportplan ska såväl fakta som arbetssätt och nutid som framtid beröras. Dessa fyra perspektiven är beskrivna i tabellen nedan.

Transportplan
  Dagsläge Framtid
Fakta-
underlag
Beskriv hur era transporter av
gods och personer såg ut under
förslagsvis senaste helåret. Om
möjligt beskriv i antal fordon
och modeller samt förbrukning
av drivmedel per fordon och
totalt för företaget.
Koppla om möjligt miljöpåverkan
till nyttan som transporterna
skapar (omsättning, produktion,
antal säljbesök med mera) via
relevanta nyckeltal.
Har ni några planerade för-
ändringar som kommer på-
verka transporternas miljö-
påverkan positivt eller negativt?
Mängder och sträckor, transport-
slag, miljöprestanda med mera.
Kommer verksamhetens
omfattning påverka transporterna proportionellt eller ej? Beskriv
översiktligt såväl kända när-
liggande förändringar som ett
rimligt scenario på fem års sikt.
Arbets-
sätt

Hur kan ni idag samla in data kring
transporternas omfattning?
Sammanställs dessa data
regelbundet? Hur jobbar ni med
service och underhåll?
Beaktas miljö vid inköp/beställning
av fordon eller transporttjänster?
Beaktas möjligheten att minska
transporternas miljöpåverkan?
Vilka arbetssätt finns i verksam-
heten för dessa effektiviseringar?

Ser ni några ytterligare insatser
som skulle vara rimliga för er att
utvärdera? Finns det ytterligare
rutiner ni skulle behöva utveckla
för att beakta transporternas
miljöpåverkan i affärsutveckling
eller uppföljning av verksamheten?
Kan ni samverka med grannar,
anställda eller i leverantörskedjor
för att tillsammans effektivisera
transporter på sikt?

Alla olika transporttyper som uppkommer i en verksamhet ska beaktas. Därför är även tabellen nedan en hjälp för att få en överblick över transportarbetet. Tabellerna och frågorna de innehåller kan användas för att strukturera upp vilka olika transporter som dominerar i just din verksamhet. Det är inte alltid lastbilarnas transporter av gods in och ut som blir den dominerande delen när samtliga transporter kartläggs även om de oftast är de transporter som är mest uppenbara.

 

Transportplan
  Persontransporter Godstransporter
Egna
fordon
Har ert företag egna personbilar
eller lätta transportfordon som
ni äger eller leasar? Har ni pool-
bilar eller tjänstecyklar?

Har ni egna fordon för gods-
transport som ni äger eller leasar?

Inköpta
transporter

Köper ni persontransporter i
form av anställdas resor i
tjänsten med egna bilar, hyr-
bilar och tjänsteresor (flyg,
tåg, buss, taxi med mera)?

Köper ni godstransporter av en
transportör? Är det formella
upphandlingar eller via deras
allmänna prislista? Hur många
olika transportörer jobbar ni med?
Indirekt
orsakade
transporter
Hur reser era anställda till jobbet?
Säljer ni direkt till kunder som
reser till er butik?

Har ni gods som lastas eller
lossas hos er men där
transporten ingår i priset av
varan ("fritt levererat")?

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.