Energiplan

En energiplan är en del av egenkontrollen. Det är inte en engångsuppgift att ta fram energiplanen, utan en del i det löpande arbetet. Att lyfta energifrågorna kan bidra till effektiviseringar i er verksamhet.

För er som vill gå vidare med energiledningssystem är arbetet med en energiplan en god grund. En energiplan ger verksamheten en överblick över:

 • Den egna energianvändningen
 • Hanteringen av energifrågan
 • Vilka förändringar som kan påverka energianvändningen inom verksamheten
 • Åtgärder som kan minska energikostnaden och påverkan på miljön

Mängden använd energi, arbetssätt och installationer skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Detta påverkar vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för energiplanen. Utgångsläget kan också vara olika beroende på att företag kommit olika långt i sitt miljöarbete.

För dig som nyligen börjat titta på energifrågan är det viktiga att komma igång. Börja med att sammanställa de uppgifter du har även om det finns luckor i informationen. Om fakta saknas kan du börja med en uppskattning eller en kvalificerad gissning. Mer information om att komma igång med ett systematiskt energiarbete kan du få från en miljöinspektör. I en energiplan ska såväl fakta som arbetssätt i nutid och framtid beröras. Dessa fyra perspektiven är beskrivna i tabellen nedan.

Energiplan
  Dagsläge Framtid
Fakta-
underlag

Beskriv hur er energianvändning
såg ut under förslagsvis senaste
helåret. Om möjligt fördela
energianvändningen på olika
enheter (uppvärmning, varm-
vatten, belysning, komfortkyla,
livsmedelskyla, tryckluft,
produktion). Hur fördelar sig
energianvändningen på olika
energislag (fjärrvärme, el, olja
med mera)?
Koppla om möjligt miljöpåverkan
till nyttan som energianvändningen
skapar (omsättning, produktion,
lokalyta) via relevanta nyckeltal.

Har ni några planerade
förändringar som kommer
påverka energianvändningens
miljöpåverkan positivt eller
negativt? Förändrad omfattning
av er produktion, utbyggnad av
lokaler, ny teknik som ersätter
tidigare metoder, byte av energi-
slag med mera.
Kommer verksamhetens
omfattning påverka energi-
användningen och kostnaderna
proportionellt eller ej?
Beskriv översiktligt såväl kända
närliggande förändringar som ett
rimligt scenario på fem års sikt.

Arbets-
sätt

Hur kan ni idag samla in data kring
er energianvändning?
Sammanställs dessa data regel-
bundet? Hur jobbar ni med drift
och underhåll? Finns det effektiv
styrning och övervakning av
energikrävande installationer
och processer?
Beaktas miljö vid inköp/
beställning av energikrävande
utrustning? Vilka arbetssätt finns i
verksamheten för energi-
effektivisering? Har personal fått
någon energiutbildning?

Ser ni några ytterligare insatser
som skulle vara rimliga för er att
utvärdera? Finns det ytterligare
rutiner ni skulle behöva utveckla
för att beakta energi-
användningens miljöpåverkan i
affärsutveckling eller uppföljning
av verksamheten? 

 

Vad ska ingå i en energiplan?

 • Den egna energianvändningen
 • Hanteringen av energifrågan
 • Vilka förändringar med påverkan på energianvändningen som är att vänta inom verksamheten
 • Identifierade åtgärder för att minska energikostnaden och påverkan på miljön

Under ett antal rubriker redovisas här översiktligt vad som ska ingå i en energiplan. Mängden använd energi liksom arbetssätt och verksamhetens komplexitet skiljer givetvis mellan olika branscher och företagsstorlekar. Detta påverkar vilken detaljeringsgrad som kan anses rimlig för energiplanen. Även utgångsläget varierar då företag kommit olika långt i sitt miljöarbete. För den som nyligen börjat titta på energifrågan är det viktiga att komma igång och sammanställa det man har även om det finns luckor i informationen. Då fakta saknas; börja med en uppskattning eller en kvalificerad gissning. Uppgifter som de i energiplanen kommer i större utsträckning att efterfrågas inom ramen för er egenkontroll.

Energianvändning

I en energiplan ska en redovisning av verksamhetens aktuella energianvändning ingå. Den ska ge en bra bild av användningen och ha för verksamheten rimlig detaljeringsgrad. Exempel på innehåll:

 • Årsstatistik för el- och värmeanvändning
 • Redovisning av fördelningen av energianvändningen på olika energislag som el, olja, pellets, fjärrvärme
 • Andel förnyelsebar energi, andel grön el etcetera
 • Årsstatistik för till exempel koldioxidutsläpp
 • Nyckeltal
 • Fördelning av energianvändningen på olika användningsområden, till exempel uppvärmning, varmvatten, belysning, tryckluft och produktionsprocesser. Fördelningen kan göras utifrån uppskattningar och schabloner. För större användare är en mer ingående bild av vart energin tar vägen rimlig
 • Större utrustning med betydande energianvändning, till exempel stora pumpar och fläktar för produktionsprocesser.

Arbetssätt

Beskrivningen av arbetssätt kan för en större verksamhet göras mer övergripande medan en mindre verksamhet har möjlighet att bli mer konkret. Exempel på vad som kan behandlas är:

 • Rutiner för insamling, sammanställning och redovisning av energistatistik
 • Organisationen för arbetet med energifrågor
 • Rutiner och policy för inköp och upphandling
 • Utbildningsinsatser på energiområdet
 • Hur genomförda åtgärder följs upp

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.