Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller till exempel om du hanterar stora mängder farliga kemikalier. Det kan också vara om du har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

Vad gäller för ditt företag?

Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöbalken in i fyra grupper:

  • tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
  • anmälningspliktiga (C-anläggningar)
  • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-anläggningar)

I Miljöprövningsförordningen beskrivs olika verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är:

Lämna in din anmälan i tid

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts,om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat (Miljöbalken 9 Kap.6c §). När anmälan har inkommit påbörjas processen för handläggning och beslut.

Flödesschema med process för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Processkarta för anmälan av miljöfarlig verksamhet

Behandlar du avfall?

Verksamheter som behandlar avfall kan, utöver det som anges i 25 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), behöva ange uppgifter som efterfrågas i 25 d. Detta gäller både nya och befintliga verksamheter. Verksamheter som anmält före 5 januari 2019 behöver göra en ny anmälan senast 1 januari 2020, alternativt 1 januari 2022. Bifoga bilagan om avfall till blanketten för anmälan om miljöfarlig verksamhet. Blanketterna hittar du under Relaterad Information på sidan.

Om du har frågor om din verksamhet berörs kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Registreringen gör du via en e-tjänst. Du hittar länk till e-tjänsten under Relaterad information på denna sida. E-tjänsten tillhandahålls av Naturvårdsverket men informationen går direkt till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, Kristianstads kommun.

Avgift

För handläggning av anmälningsärenden tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift på 790 kr per timme (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.