Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Årsrapport för 2020 skickas in senast 31 mars 2021.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Du som bedriver en verksamhet och har en köldmedieanläggning som innehåller sammanlagt minst 14 ton CO2e HFC eller mer, måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

 

Förbud från och med 1 januari 2020

 • Det är förbjudet sedan den 1 januari 2020 att installera kylar och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP över 2500 (ex R404A).
 • Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysytrustningar med nytt köldmedium där anläggningens CO2e är över 40 ton.
 • Undantag är utrustningar som används för att kyla produkter under -50°C

Nyinstallationer ska anmälas

Anmäl installation till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installation. Detta gäller om du ska installera eller konvertera en utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton CO2e. Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

Vid nyinstallation välj utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller, köldmedietyp och mängd för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid.

 

Operatörens ansvar

 • Kontrollera anläggningens köldmedieaggregat regelbundet inom fastställda intervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera din köldmedia till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars varje år. 
 • Om aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är du som anläggningsägare (operatör) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Skrotningen ska även redovisas i kommande årsrapport.
 • Anmäl till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du planerar att installera nya aggregat.

Regler för läckagekontroll

För en anläggning som innehåller köldmedier, ska läcksökning göras av en certifierad tekniker med jämna mellanrum. Det är köldmediegasens  koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Om anläggningen har ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Läckagekontroll
Mängden koldioxidekvivalenter Läckagekontroll ska göras
5 -49 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader
50-499 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader 

Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett avtal med ett certifierat kylserviceföretag.  Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB), se länk nedan.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu. Välj andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

 

Årsrapport för 2020

Resultatet av de kontroller som utförts på stationära anläggningar och mobila utrustningar, vilka innehåller sammanlagt minst 14 ton CO2e HFC eller mer under år 2020 ska sammanställas och rapporteras in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars 2021.

 

Det här ska årsrapporten innehålla

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport.  Rapporten ska innehålla följande:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress. 
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen. 
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. Här kan du se om din kylentreprenör är certifierad - www.incert.se 
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen. 
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer. 
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 14. Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

 

Vi tar gärna emot köldmedia årsrapporten via e-post: kommun@kristianstad.se

Rapporten kan också skickas med brev till:
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Krisitanstad

 

Om rapporten inte skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller om rapporten inkommer för sent, får operatören (anläggningsägaren) betala en miljösanktionsavgift. 

  

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.