Förändringar i lagen den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 började nya lagar och lagändringar att gälla för yrkesmässiga hygieniska verksamheter som använder sig av stickande eller skärande verktyg. De nya lagarna innebär bland annat ändringar gällande vem som är tillsynsmyndighet, och vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Som exempel på ändring av ansvar för tillsyn kan nämnas att numera får kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, t ex botox och fillers, endast utföras av legitimerad sjukvårdspersonal. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet och därför ska verksamheter som endast erbjuder dessa typer av tjänster inte längre anmäla till kommunen. Däremot ska anmälan göras till kommunen om man erbjuder andra typer av stickande eller skärande behandlingar, så som exempelvis microneedling.

Ändringar gällande anmälningsplikt

Det har också skett en förändring gällande vilka hygieniska behandlingar som ska omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tidigare har endast hygieniska verksamheter, där det finns risk för blodsmitta vid stickande/skärande arbetsmoment, omfattats av anmälningsplikt. Exempel på denna typ av verksamhet är tatuerare och fotvårdare. Förändringen i lagen innebär nu att fler verksamheter kommer att omfattas av anmälningsplikten. Detta gäller exempelvis rakning med kniv, håltagningspistol samt andra typer av stickande eller skärande verktyg som tidigare inte har bedömts omfattas av anmälningsplikten. Bedriver du idag en verksamhet där behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen. Med smitta menas här alla olika typer av smittämnen som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det kan exempelvis vara bakterier, svamp och virus.

Du behöver inte göra något efter att du skickat in din anmälan. Vi kommer att höra av oss till dig.


Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.