Förorenade områden

Tänker du köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar? Då är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade. Om du hittar föroreningar ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sanering av förorenad mark efter en tidigare kemtvätt på Långebro.
Sanering av förorenad mark efter en tidigare kemtvätt på Långebro.

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Det innebär att de innehåller skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Ett förorenat område kan orsaka spridning av föroreningar till  mark- och vattenområden runt omkring. För att undvika problem är det viktigt att mark- och miljöfrågor behandlas så tidigt som möjligt i planeringen. En förorening kan få riktigt svåra konsekvenser om den kommer i kontakt med grundvattnet.

Värdefullt att känna till föroreningar

Du kan ha nytta av att känna till en eventuell föroreningssituation på din fastighet inför framtida utbyggnader och grävarbeten. Kunskapen är värdefull för att inte orsaka onödiga stopp i produktion eller exploatering av verksamhetsområdet. Vid en försäljning kan även en potentiell köpare kräva att få uppgifter om hur föroreningssituationen ser ut.

Regler

I miljölagen Miljöbalken finns regler om förorenade områden och byggnader. Reglerna innebär bland annat att du ska:

  • Informera när du hittar en förorening
    Du som äger/brukar eller utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast upplysa miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen om du upptäcker föroreningar. Detta gäller föroreningar i byggnaden eller marken som kan innebära risker för människors hälsa eller miljön.
  • Anmäla saneringsåtgärder
    Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning av eller exponering för föroreningarna. Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

I byggnader kan det till exempel handla om rensning, spolning och borttagande av avloppsrör som innehåller kvicksilver. Det kan också finnas byggnadsmaterial som innehåller farliga ämnen. Att avlägsna dessa betraktas normalt inte som sanering, eftersom materialen använts avsiktligt och inte utgör en förorening. Materialen kan ha förorenat andra delar av byggnaden eller marken runt omkring.

För borttagande av fogar eller golv med PCB gäller särskilda krav på sanering. Bland annat krävs en anmälan enligt förordning (2007:19) om PCB.

Ansvar

Ansvaret för utredning och efterbehandling är uppdelat på två grupper:

  • verksamhetsutövare och
  • fastighetsägare.

Det är verksamhetsutövaren som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan. Observera att den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, också räknas som verksamhetsutövare. Det kan till exempel vara en entreprenör som schaktar eller gräver.

Fastighetsägare kan bli ansvariga för utredning och efterbehandling om det inte finns någon verksamhetsutövare. Det gäller fastighetsägare som köpt en fastighet efter den 31 december 1998, och känt till eller borde ha känt till föroreningen.

Miljöbalken

Miljöbalkens 10:e kapitel styr bestämmelser om förorenade områden och sanering.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.