Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov.

Inom detaljplanerat område krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov behövs normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov, till exempel friggebodar.

Utanför detaljplanerat område krävs anmälan för rivning av bostadshus och verksamhetsbyggnader. Däremot behövs ingen anmälan för att riva ekonomibyggnader för jord och skogsbruk, garage eller annan komplementbyggnad till bostadshus. 

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Det innebär att vid byggnadsåtgärder, som t ex tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Minst ska följande avfallsslag sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning. Länkar till mer information finns under Relaterad Information.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för bedömning om undantaget gäller ditt avfall. 

Dispens

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Ansökningsblanketten hittar du under Relaterad Information.

Farligt avfall och elavfall

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.  Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

Läs gärna mer i vår information om "Avfallshantering vid rivning" som du hittar i dokumentrutan under Relaterad Information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.