Avfall och återvinning

Som företagare ansvarar du också för ditt avfall. Här finns information om vad som gäller för avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

För olika typer av avfall gäller olika regler. Grovt indelat kan man säga att avfallet kan delas in i:

 • verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall
 • producentansvarsavfall
 • hushållsavfall.

Regler om avfallshantering

De regler som styr hur du ska hantera avfall finns i lagstiftningen, miljöbalken. Lagen säger att  avfall är: "varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det ekonomiska värdet är inte avgörande vid bedömningen".

Miljöbalken (1998:808) är den första svenska samlingen med miljölagar. Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Miljöbalken vill visa att du har ett ansvar för hur du tar hand om naturen. I den finns bestämmelser för hur du ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. 

Avfallsförordningen (2011:927)  handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall. Den anger vilka egenskaper som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall. Samt de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. 

Kommunen har också en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering som gäller i hela kommunen. 

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter återvinning av material och energiutvinning. Deponering, att lägga avfall på tipp, ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Ansvar för avfall

Du som har en verksamhet ansvarar själv för att allt avfall (även farligt avfall) tas om hand på ett bra sätt. För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar.

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt, också ansvarar för att ta hand om den. Producenten ansvarar, enligt lag, för att varan samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Tanken med producentansvaret är att motivera till att ta fram produkter som är lättare att återvinna och som inte innehåller giftiga ämnen.

Producentansvaret omfattar åtta olika produktgrupper:

 • förpackningar
 • däck
 • returpapper
 • bilar
 • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
 • batterier
 • läkemedel och
 • radioaktiva produkter. 

Förvara och lagra avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska lagra och hantera avfall på ett säkert sätt. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Entreprenörerna som hanterar avfall kan ofta hjälpa dig med bra utrustning för förvaring och system för hantering av avfallet.

Så här förvarar du avfall

Farligt avfall

Du ska förvara farligt avfall så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga. Det ska gärna vara i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall måste du alltid hålla inlåst. Du ska också förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Övrigt avfall

För övrigt avfall gäller att du kan förvara det på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport. Förutsättningen är att det inte skräpar ner. 

Anteckningar om avfall

Du måste skriva anteckningar om det avfall som uppkommer i din verksamhet. I din egenkontroll är dokumentation och anteckningar viktiga för kontrollen av avfallsflödet.

Avfall från egen verksamhet

Om det uppstår farligt avfall i din verksamhet ska du göra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • vilka olika avfallstyper som uppkommer
 • vilka anläggningar som de olika avfallsslagen transporteras till.

Du kan använda uppgifterna i transportdokumenten och i fakturorna från mottagaren som underlag för dina anteckningar. Du ska spara dessa anteckningar i minst tre år.

Mottagare och behandlare av avfall

Tar du i din verksamhet tar emot avfall för mellanlagring eller återvinner eller behandlar avfall ska du göra anteckningar om:

 • den mängd och vilka avfallsslag som du återvinner eller behandlar
 • vilka metoder du använder för olika avfallsslag
 • varifrån avfallet kommer
 • var återvunnet eller behandlat avfall lämnas.

Anteckningarna som gäller det farliga avfallet ska du spara i minst tre år.

Återvinna avfall för anläggningsändamål

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Först ska föroreningsrisken från massorna bedömas. Om risken för föroreningar bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan. Om risken är ringa ska en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Det ska även finnas ett syfte och en rimlig tidsplan för anläggningsändamålet. Läs mer om vad som gäller i vårt infoblad, eller kontakta handläggare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du har frågor.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.