Ansöka om serveringstillstånd

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker serveringstillstånd för alkoholservering. Här kan du läsa om vad som krävs vid ansökan.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss och boka ett möte.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?  

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av: 

 • den sökandes lämplighet, vilket bland annat omfattar kunskap i alkohollagen, ekonomisk och personlig lämplighet samt hur verksamheten har finansierats
 • lokalens lämplighet gällande bland annat kök, matsal, överblickbarhet, brandsäkerhet och läge
 • risk för störningar av ordning, störningar för närboende, trafikstörningar med mera

Den som söker tillstånd måste anses lämplig att ha hand om servering av alkohol. Lämplig, i det här fallet, innebär bland annat att sökanden och personer med betydande inflytande i rörelsen sköter sin ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. En person med betydande inflytande (PBI) kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef.

Den ekonomiska och personliga lämpligheten prövas bland annat genom att handläggaren hämtar in uppgifter från olika myndigheter. Det kan till exempel vara från polisen, Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten. 

Sökanden ska också visa att kunskaper finns gällande alkohollagen. Detta kan exempelvis göras genom att minst hälften av personerna med betydande inflytande skriver ett särskilt kunskapsprov.

Vidare ställs krav på lokalen, där serveringen ska ske så att verksamheten inte orsakar störningar gällande ordning och nykterhet. Verksamheten kommer också att få ett besök av alkoholhandläggaren. Vid besöket tittar vi på överblickbarhet över serveringsytan, kökets beskaffenhet, eventuell uteservering samt annat som kan vara av betydelse.

Hur går det till att ansöka? 

En ansökan, samt övriga handlingar som krävs för den typ av tillstånds som söks, skickas till kommunen.  När ansökan har kommit in, skickar vi en bekräftelse där det framgår vem som ska handlägga ditt ärende samt ett diarienummer. Alkoholhandläggaren kommer att kontakta dig om det krävs kompletteringar. 

Handläggningstiden räknas från att ansökan är komplett och gäller enligt nedan:

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd - cirka 6-8 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - cirka 2 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten - cirka 3-6 veckor 

Då miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljat ett serveringstillstånd får verksamheten ett tillståndsbevis. Tillståndsbeviset innehåller uppgifter om vad som ingår i tillståndet, såsom exempelvis serveringstider, vilka drycker som ska serveras och liknande. 

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, som ska täcka kommunens kostnader för prövningen av ansökan. Avgiften är en prövningsavgift och ska betalas även om ansökan avslås. Avgiften faktureras i efterskott. Om någon person med betydande inflytande behöver göra kunskapsprovet, tillkommer en separat avgift för detta.

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift som är baserad på den årliga omsättningen av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i avgiften för ansökan.

Kunskapsprovet 

Den som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att det finns personer i bolaget med tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Detta gäller alla som söker stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Provet är webbaserat och intyget om godkänt prov gäller i tre år. I samband med ansökan lämnas information från alkoholhandläggaren, om och när provet ska göras.  

Stadigvarande serveringstillstånd  

För servering av alkohol till allmänheten eller till slutet sällskap på en restaurang, festvåning eller klubblokal krävs en ansökan om serveringstillstånd. 

Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare och gäller så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs bland annat följande:

 • Bolaget ska vara registrerat hos bolagsverket och skatteverket
 • Du ska kunna visa hur köpet av bolaget finansierats
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Köket ska vara utrustat för allsidig matlagning
 • Lagad, eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras, bestående av förrätter, huvudrätter och efterrätter
 • Sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov

För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap krävs samma som för tillstånd till allmänheten. Undantaget är att det inte behövs ett godkänt kök. Du ska kunna erbjuda lagad, eller på annat sätt tillredd mat, till exempel genom catering. I övrigt görs samma prövning som till servering till allmänheten.

Den som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. 

Tillfälligt serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol på festivaler eller evenemang? Du ska då ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.  

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför ges för max 12 tillfällen under en 12-månadersperiod och kan beviljas för maximalt två sammanhängande perioder om 12 månader, från första arrangemangstillfället. Det vill säga, maximalt 24 månader. Efter 24 månader, räknat från första arrangemangstillfället, är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.

Kraven för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival, konsert och liknande) är i  stort sett samma som vid stadigvarande tillstånd. Ansökan prövas avseende sökandens personliga lämplighet, lokalen och ordning och nykterhet.

 • bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och skatteverket
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov

För ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (bröllop, förenings- och personalfester och liknande) krävs det att: 

 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • ett godkänt kunskapsprov
 • kunna visa att gästerna är ett slutet sällskap, genom exempelvis en medlemsförteckning. Att lösa ett medlemskap i dörren, vid tillställningen, räknas inte som slutet sällskap

Cateringtillstånd 

Om sökanden bedriver cateringverksamhet, kan man få ett stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutna sällskap. Det krävs då att verksamheten har ett eget kök, i vilket kan tillagas eller på annat sätt tillredas mat. Den aktuella serveringslokalen ska vid varje cateringtillfälle anmälas till kommunen och måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt, av räddningstjänsten. 

Common questions

  • Får jag ha Happy Hour?

   Du får erbjuda rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. Happy Hour eller After Work. Kravet är att de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

   Däremot är det aldrig tillåtet med mängdrabatt på alkoholdrycker, t ex köp 2 till priset för 1.

  • Vad ingår i handläggningstiden?

   I handläggningstiden ingår bland annat följande moment:

   • Registrering och diarieföring
   • Remiss till olika myndigheter, såsom exempelvis Polisen och Skatteverket
   • Besök på serveringsstället
   • Granskning och kontroll av inlämnade dokument samt eventuell komplettering
   • Bedömning, beslutsskrivning samt expediering 

   Vad kan jag som sökande göra för att skynda på min handläggning?

   • Om ansökan är komplett när den lämnas till kommunen, kan handläggningstiden bli kortare. Skicka in begärda kompletteringar så snart som möjligt.
   • Förbered dig väl inför kunskapsprovet!
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.