Företagsklimat

Vi har ungefär 9 000 företag i kommunen. Det är viktigt att vi har ett gott näringslivsklimat, vi vill ju att företagen ska trivas och utvecklas. För att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för våra företag, görs det olika undersökningar och mätningar. Undersökningarna mäter olika saker.

I Kristianstads kommun finns över 9 000 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!
I Kristianstads kommun finns över 9 000 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!

I slutet av april varje år presenterar SKR sin årliga mätning Öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna och sitt nöjd-kund-index, den så kallade NKI-mätningen. I den bedömer företag som har haft ett ärende hos kommunen hur kontakten och servicen har varit. NKI mäter sex områden: tillgänglighet, information, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. Inför 2023 har Kristianstads kommun att lägga till ytterligare kategori, upphandling. Det är SKR, Sveriges kommuner och regioner, som ligger bakom undersökningen. Antal tillfrågade företag var 1100 år 2021, varav knappt 600 svarade.

I maj varje år presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av sin attitydundersökning. I attitydundersökningen tillfrågas ett antal slumpmässigt valda medlemsföretag om sin attityd till kommunen, oavsett om de har haft kontakt med kommunen eller ej. Enkäten går ut till ungefär 400 medlemsföretag och ungefär 200 brukar svara. På hösten presenteras sedan näringslivsrankingen. Då tillkännages det på vilken plats Kristianstads kommun kommer bland Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger på de enkätsvar som presenterats i maj. Rankingen brukar få stort genomslag i media.  

Båda undersökningsresultaten är viktiga temperaturmätare på den service vi ger näringslivet och ligger till grund för hur kommunen sedan arbetar vidare med att utveckla näringslivsklimatet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.