Nytt fullmäktige valde ny kommunstyrelse

Updated:Tuesday, November 15, 2022 9:54 PMArchived

Vid fullmäktiges novembersammanträde i Kristianstad fick kommunen ett nytt naturreservat. Ett viktigt beslut, som ändå kom lite i skymundan av att det samtidigt valdes en ny kommunstyrelse med ny politisk ledning.

Tre personer på podiet
Fullmäktiges ordförande Bo Silverbern (M) blev omvald. Vid sin sida fick han ny 1:a vice ordförande i Annelie Karlsson (S) och 2:e vice ordförande Niclas Nilsson (SD),

Vid november månads sammanträde samlades för första gången de 65 kommunfullmäktigeledamöter som valdes i september och som nu ska utgöra kommunens högsta styrande organ i fyra år framåt. Nära en tredjedel av dem var helt nya i fullmäktige, medan de övriga har suttit i en eller flera mandatperioder tidigare. Men även för dem blev det lite annorlunda och de får vänja sig vid nya platser i sessionssalen, efter att partierna flyttats om utifrån utfallet i valet och de nya samarbeten som förhandlats fram.

Mötet öppnades av ålderspresidenten Pierre Månsson (L), som är den fullmäktigeledamot som har flest år i församlingen. När ett nytt fullmäktigepresidium blivit valt, kunde i stället ordförande Bo Silverbern (M)  1:a vice ordförande Annelie Karlsson (S) och 2:e vice ordförande Niclas Nilsson (SD) ta över podiet och klubban.

Ett stort antal val genomfördes, bland annat till kommunstyrelsen. De nyvalda fullmäktigeledamöterna hade också andra viktiga beslut att fatta. Bland annat toga ett beslut om att skattesatsen för nästa år ska ligga kvar på 21,46 öre per skattekrona.

Efter fyra års förberedelser, förarbeten och samråd kunde fullmäktige också enhälligt förklara Ekenabben i Hammarslund och Kvarnnäs i Viby som naturreservat och fastställa skötselplanen som ska skydda och säkra de båda områdena vid Hammarsjöns strand.

Fullmäktige fattade också beslut om att tillåta avgiftsfria uteserveringar i höst och vinter och om en ny biblioteksplan. Ett par socialdemokratiska motioner om träd i urbana miljöer och om en tvillingstad i Ukraina lockade upp många i talarstolen, även om åsiktsskillnaderna inte var särskilt stora. Ledamöternas frågestund gav en föraning om att det kan bli en vass debatt vid nästa månads budgetsammanträde.

Alla ärenden och inlägg kan följas i webbsändningen från fullmäktigesammanträdet. Här nedanför redovisas vilka som blev valda till olika uppdrag vid mötet. Den nyvalda kommunstyrelsen tillträdde enligt särskilt beslut omedelbart och höll sitt första möte direkt efter fullmäktigemötet, där arbetsutskott och personalutskott valdes. Val till övriga nämnder och styrelser genomförs vid nästa fullmäktigemöte den 14 december, då också en budget för 2023 ska antas.

Val i kommunfullmäktige

Ledamöter i kommunstyrelsen 

 • Ian Fernheden (SD)
 • Carl Henrik Nilsson (SD)
 • Dick Nystrand (SD)
 • Camilla Palm(M)
 • Ulf Persson(M)
 • Christina Silverbern(M)
 • Christina Borglund (KD)
 • Jan Svensson (KD)
 • Ulrika Tollgren (S)
 • Martin Hallingström Skoglund (S)
 • Annelie Karlsson (S)
 • Dan Berger (S)
 • Mikael Persson(V)
 • Daniél Tejera (L)
 • Kent Angergård (C)

Ersättare i kommunstyrelsen

 • Rickard Axelsson (SD)
 • Bo Silverbern(M)
 • Alexander Harrisson (KD)
 • Camilla Ottosson (KD)
 • Therese Larsson Sturesson (S)
 • Qazim Hasanaj (S)
 • Linnea Bengtsson(V)
 • Pernilla Blixt (L) 

Kommunstyrelsens presidium

 • Ordförande: Camilla Palm (M)
 • 1:e vice ordförande: Ian Fernheden (SD)
 • 2:e vice ordförande: Ulrika Tollgren (S)

Ledamöter i räddningsnämnden

 • Ian Fernheden  (SD)
 • Carl Henrik Nilsson  (SD)
 • Camilla Palm (M)
 • Ulf Persson (M)
 • Ulrika Tollgren  (S)
 • Martin Hallingström Skoglund  (S)
 • Daniél Tejera (L)

Ersättare i räddningsnämnden

 • Dick Nystrand  (SD)
 • Rickard Axelsson  (SD)
 • Christina Silverbern (M)
 • Christina Borglund  (KD)
 • Annelie Karlsson  (S)
 • Dan Berger  (S)
 • Pernilla Blixt (L)

Räddningsnämndens presidium

 • Ordförande: Camilla Palm (M)
 • 1:e vice ordförande: Ian Fernheden (SD)
 • 2:e vice ordförande: Ulrika Tollgren (S)

Ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost

 • Camilla Palm (M)
 • Ulrika Tollgren (S)

Ledamöter i valberedning

 • Bengt Håkansson   (SD)
 • Lena Ohlsson         (M)
 • Sylvia Olander       (M)
 • Jan Svensson        (KD)
 • Anders Svensson   (S)
 • Sabina Månsson Hultgren (S)
 • Anders Fredriksson (L)

Ersättare i valberedningen

 • Bo Nilsson (SD)
 • Mattias Norén (SD)
 • Filip Hannjö (M)
 • Mustafa Sharif (M)
 • Qazim Hasanaj (S)
 • Therese Larsson Sturesson (S)
 • Christina Nyström (C)

Kommunrevisionen

 • Bill Nilsson (SD)
 • Lars Thuvesson (SD)
 • Göran Sevebrant (M)
 • Fredrik Hamrin (M)
 • Roland Krantz (S)
 • Sven-Gunnar Linné (S)
 • Fredrik Berndt (L)

Revisionens presidium

 • Ordförande: Roland Krantz (S)
 • Vice ordförande: Göran Sevebrant (M)

Val i kommunstyrelsen

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Ian Fernheden  (SD)
 • Carl Henrik Nilsson  (SD)
 • Camilla Palm (M)
 • Ulf Persson (M)
 • Ulrika Tollgren  (S)
 • Martin Hallingström Skoglund  (S)
 • Daniél Tejera (L)

Ersättare i arbetsutskottet

 • Dick Nystrand  (SD)
 • Rickard Axelsson  (SD)
 • Christina Silverbern (M)
 • Christina Borglund  (KD)
 • Annelie Karlsson  (S)
 • Dan Berger  (S)
 • Pernilla Blixt (L)

Arbetsutskottets presidium

 • Ordförande: Camilla Palm (M)
 • 1:e vice ordförande: Ian Fernheden (SD)
 • 2:e vice ordförande: Ulrika Tollgren (S)

Kommunstyrelsens personalutskott

 • Carl Henrik Nilsson (SD)
 • Christina Silverbern (M)
 • Jan Svensson (KD)
 • Dan Berger (S)
 • Therese Larsson Sturesson (S)

Ersättare i personalutskottet

 • Dick Nystrand (SD)
 • Rickard Axelsson (SD)
 • Bo Silverbern (M)
 • Qazim Hasanaj (S)
 • Annelie Karlsson (S)

Presidium i personalutskottet

 • Ordförande: Christina Silverbern (M)
 • Vice ordförande: Dan Berger (S)

  Efter fullmäktiges sammanträde samlades den nyvalda kommunstyrelsen till konstituerande möte. Först fångades de på bild av fotografen Jonatan Månsson, som också tog individuella porträtt av fullmäktiges ledamöter. Bilderna kommer att publiceras här på webbplatsen.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.