Medborgarenkät ger kommunen svar

Updated:Friday, August 26, 2022 10:25 AMArchived

Nu är det dags för statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. Om du får enkäten om Kristianstads kommun bidrar du med dina svar till att göra kommunen bättre.

Vy över Kristianstad
Medborgarundersökningen ger en överblick över vad invånare tänker och tycker om sin kommun.

Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning. Kristianstad deltar i medborgarundersökningen vartannat år och är en av kommunerna som är med i höstens undersökning.

– Tre kommuner är med för första gången: Dorotea, Mullsjö och Malmö. Det innebär att 278 kommuner deltagit i SCB:s medborgarundersökning minst en gång sedan starten 2005, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB.

Värdefull vägledning

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten. I Kristianstad är det omkring 1 600 personer som får enkäten.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Sedan förra året har medborgarundersökningen fått en ny utformning och presenteras på ett nytt sätt i SCB:s statistikdatabas. Det går därför inte att göra några direkta jämförelser med tidigare års undersökningar.

Den som är med i undersökningen kan välja att svara antingen på en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Pappersenkäter ska vara insända senast den 31 oktober och webbenkäter besvarade till den 3 november.

Parallellt med SCB:s medborgarundersökning pågår också Polisens och kommunens trygghetsmätning, där ungefär lika många invånare i Kristianstad har fått enkäter att besvara. Sammantaget kommer svaren från de båda undersökningarna att bli ett viktigt underlag i kommunens fortsatta planering och arbete.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.