Kostsamt avloppsbygge kräver nytt beslut

Tuesday, January 18, 2022 11:42 AMArchived

Tekniska nämnden får ett extra ärende till sitt januarimöte. Det handlar om bygget av ett stort avloppssystem för Kristianstad. Ett tidigare beslut från december måste rivas upp eftersom den beräknade kostnaden ökat med nära 40 miljoner kronor.

Avloppsnätet i Kristianstad behöver förnyas, både för att ledningarna har blivit för gamla och för att nybyggda arbetsplatser och bostäder kräver större kapacitet. Fyra stora ledningsprojekt är inplanerade de närmaste åren. Två etapper, en över Österängsområdet och en från Näsbyområdet har redan påbörjats. Nu har turen kommit till den etapp som går över Björkhem till reningsverket. Så sent som i december gav tekniska nämnden igångsättningsbesked för ledningsprojektet med en budget på 90 miljoner kronor. Så gott som samtidigt slutfördes upphandlingen med betydligt högre anbud än väntat. Totalkalkylen beräknas nu i stället bli ca 130 miljoner kronor. Tekniska nämnden får därför tillbaka ärendet vid sammanträdet i januari. Det blir i praktiken tredje gången som frågan behandlas, eftersom ärendet var uppe redan på nämndens novembermöte och då återremitterades till tekniska förvaltningen för förtydliganden.

– Med facit i hand skulle vi från förvaltningen inte ha gått fram med ärendet till nämnden i december utan väntat tills upphandlingen var helt slutförd. Jag är självkritisk till hanteringen, inte minst i ljuset av granskningen kring upphandlingen av Centrala reningsverket. Vi måste lära oss att vänta tills vi kan ge en bättre bild till nämnden, säger förvaltningschefen Jimmy Källström.

Jimmy Källström har inga riktigt säkra svar på varför skillnaden i kostnad blivit så stor, även om pandemin har drivit upp priserna. Det är just nu svårt att bedöma kostnader i alla projekt.

– Så fort det stod klart att kostnaden såg ut att bli så mycket högre än vad som sagts i beslutet satte vi igång att granska projektet. Vi har gått igenom allt över helgerna och hämtat in en second opinion, men tyvärr tvingas vi konstatera att det är de här summorna som gäller. Därför måste ärendet gå tillbaka till politikerna, säger han.

Jimmy Källström understryker att det handlar om ett stort och komplext anläggningsprojekt. I svåra markförhållanden ska uttjänta självfallsledningar bytas ut mot nya ledningar och två nya pumpstationer ska byggas för att trycka upp avloppsvattnet till det centrala reningsverket, som just nu är under ombyggnad.

- Ledningsprojekten är viktiga för miljön och för människors hälsa, men det är också viktigt att vi har rättvisande kalkyler som utgångspunkt för politiska beslut. Vi har i dag en väl utvecklad process när det gäller våra fastigheter och måste förbättra processen även för andra typer av projekt, säger Jimmy Källström.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.