Hedentorpsvägen flyttas inför vallbygge på Vilan

Updated:Wednesday, March 29, 2023 4:43 PMArchived

När nya vallar ska byggas på västra sidan av Helge å måste Hedentorpsvägen tas i anspråk. Därför finns nu ett förslag om en ny vägsträckning genom industriområdet, där den nya Hedentorpsvägen börjar i en rondell längs Långebrogatan, mitt emot Bomgatan.

Bild mot området öster om Scan.
Mitt emot Bomvägen är förslaget att bygga en ny rondell där den nya Hedentorpsvägen får sin startpunkt och stryker förbi Scan på sin sträckning fram mot bron över E22. över

Arbetet är i full gång med förberedelserna för den västra invallningen mot Helge från området vid Långebro ända ner till Åsumtorp. Än så länge handlar det mest om markprovtagning, miljöutredningar och inköp av mark, men om allt går enligt planerna ska vallen från Långebro och söderut börja byggas 2026. Då betyder det att Hedentorpsvägen stängs för trafik längs större delen av sträckan. Därför behöver en ny väg genom området byggas innan dess.

Så här är vägsträckningen tänkt för den nya Hedentorpsvägen.

Nu finns ett förslag på en ny sträckning av vägen från en ny cirkulationsplats på Långebrogatan fram till den befintliga Hedentorpsvägens bro över motorvägen. I förslaget finns också ett par vändplatser vid Bromsaregatan till företag som i dag har utfart till den vägsträcka som ska stängas.

Byggnadsnämnden har nu fattat beslut om att skicka ut detaljplaneförslaget för den nya vägsträckningen på samråd. Den publiceras inom kort här på webbplatsens sida om detaljplaner under rubriken "Detaljplan för del av Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m.fl."

Mer att läsa om utbyggnaden av vallarna i Kristianstad finns att läsa under Relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.